Aan de Regge, wie zijn wij?

‘Aan de Regge’ is een vereniging, die vanuit de vrijzinnige traditie voorwaarden wil scheppen in kennisneming van diversiteit in religie en spiritualiteit. Ruimte bieden en voorwaarden scheppen in en om de persoonlijke beleving rondom zingevingsvraagstukken, nu en in de toekomst. Dit is waar ‘Aan de Regge’ voor staat.

Bronnen buiten de bijbel krijgen gelijkwaardige ruimte in onderzoek en toetsing op universele waarheden en geloofsinhoud. De dialoog wordt respectvol aangegaan, opdat een ieder recht gedaan wordt in eigen overtuiging en geloof. Wij kennen geen dogma’s of absolute waarheden. Ons credo is:”Onderzoek alles en behoud het goede”.

ijsvogel

Het ijsvogeltje.  Symbool van rust te midden van woelige baren. Aan de Regge komt deze kleurrijke vogel gelukkig in steeds grotere getale voor. Voor ons ‘Aan de Regge’ staat de ijsvogel voor veelkleurigheid en schoonheid.

 

Bijeenkomsten en lezingen

Bijeenkomsten en lezingen worden gehouden in de Henricuskapel in Verzorgingscentrum De Parkstede, te Rijssen.  De ingang van de kapel is aan de Oosterhofweg bij de huisnummers 48-152.  Aanvang vieringen en kapeltreffens is 10.00 uur.  De lezingen en Hagenpreek beginnen om 11.00 uur. De entree voor de lezingen is € 7,50, inclusief koffie/thee (2x)

Bijeenkomsten en Kapeltreffens 1e helft 2020:

05-01

11.00

Nieuwjaarsbegroeting, kapel

Leden + vrienden

19-01

10.00

Kapeltreffen

Mevr. Jeanne Traas-Hageman                                 

 

 

 

 

02-02

10.00

Kapeltreffen, Thema : Levenskunst

Mevr. Marianne Visch

16-02

10.00

Gezamenlijke viering bij Vrijzinnigen O-Twente in Twekkelo

Mevr. Nicoline Swen  en                         Mevr. Helene Westerik

       

01-03

10.00

Viering

Mevr. Netty Hengeveld

15-03

11.00

Voorjaarslezing, geannuleerd ivm ontwikkelingen rondom Corona virus

Mevr. Carolien ten Bruggencate: Turner

29-03

10.00

Viering,geannuleerd ivm ontwikkelingen rondom Corona virus

Dhr. Harm Knoop

 

 

 

 

12-04

10.00

Paaszondag + Vrijzinnigen O.Twente in Rijssen. 

Ook onze Paasviering en Paasontbijt zijn door de ontwikkelingen rondom het Corona virus afgelast.

Mevr Nicoline Swen

Bestuur van Vrijzinnigen a/d Regge en de lezingencommissie hebben ivm de ontwikkelingen rondom het Corona virus helaas moeten besluiten onderstaande lezing niet door te laten gaan.

 

Lezing Carolien ten Bruggencate op 15 maart a.s. 

Over William Turner valt veel te vertellen, hij is vooral bekend geworden om zijn vele schilderijen van zeeslagen , prachtige slagschepen en landschappen. Carolien ten Bruggencate, kunsthistorica en al eerder bij ons te gast met een lezing over vier Nederlandse realisten “De Serene Blik”, is op 15 maart om 11.00 uur weer te horen met  verhalen over William Turner “Gevaar en Schoonheid”. U bent van harte welkom! 

 

 

 

 

 

Wandeling 30 november 2019 en 7 maart 2020. 

De op 12 oktober geplande wandeling is niet doorgegaan vanwege het weer. Dit was jammer maar de regen was in verband met de droogte van afgelopen periode wel erg nodig voor de natuur. Op 30 november hebben we met 9 deelnemers de laatste keer gelopen langs en in de buurt van de Regge bij de boerderij Exoo. Het gebied is na de werkzaamheden van het afgelopen jaar alweer helemaal begroeid, totaal veranderd en heel bijzonder mooi geworden. De vorige wandeling was op 22 juni jl. Ik heb toen iets geschreven over de processierupsen die niet te vinden waren in de grote eikenbomen langs een oud kerkepad. Ik kreeg daarna op 2 juli via het IVN Rijssen-Enter een artikel genaamd “De processierups, oorzaak-gevolg en onzin” Dit artikel sprak me erg aan, voor degene die belangstelling heeft graag even een telefoontje naar mij (06-10206948) dan stuur ik het op.

Op 30 nov. was het een zonnige dag met mooie herfstkleuren. Via het oude kerkepad kwamen we langs een nieuwe moderne boerderij (Harry’s farm) waar ze speciale koeien houden voor de verkoop van hun vlees. Deze egaal zwarte of bruine koeien grazen in de nieuwe natuur langs de Regge. Het zijn zgn. Black Angus runderen of Aberdeen Angus, zoals ook al genoemd in een vorig verslag. We gaan verder aan de zuidkant van de Regge via de nieuwe wandelpaden en passeren de stuw in het zijriviertje de Entergraven met de zgn. vistrap. Deze vispassages moeten ervoor zorgen dat vissen een stuw kunnen passeren. Het gaat in hoofdzaak om de zoetwatervissen maar ook om soorten die op andere plekken hun jongen krijgen zoals paling en hopelijk in de toekomst ook zalm. De Regge wordt gevoed door vele kleine slootjes en beekjes die hun water afvoeren naar de rivier en uiteindelijk naar zee. Tijdens de laatste perioden van droogte staat hier weinig of geen water. Natuurliefhebbers en boeren zijn blij met het stromende water. Via de brug over de provinciale weg vervolgen we de wandeling langs de maisakker en de mooi begroeide oever aan de noordkant van de Regge. Als we via een drassig weiland vol met pitrusplanten en met enige moeite weer een beekje met stapstenen oversteken komen we op het fietspad tussen de bomen. De pitrus is een grasachtige plant met stijve rechtopstaande stengels en een daaruit ogenschijnlijk zijdelings uittredende bloeiwijze. De plant heeft geen knopen in de stengel, groeit in dichte pollen of zoden en heeft een bossig uiterlijk. Het is een plantensoort die een duidelijke voorkeur heeft voor natte bodems. We zien hem niet graag in grote hoeveelheden in natuurgebieden en is moeilijk weg te krijgen omdat er niet veel dieren zijn die hem lekker vinden. In een in hoogte variërend land zien we de pitrus alleen op de vlakke natte gedeelten. Langs het fietspad laten vooral de beukenbomen hun herfstkleuren nog volop zien. Ook onze wandelgroep geniet er zichtbaar van.

Naast de wandelaars is aan de overkant van de Regge een donkere verhoging in het grasland te zien. Dit is door het waterschap aangebracht restant van takken , boomstronken enz. en bedoeld als schuilplaats voor de otters die we hier in de toekomst mogelijk kunnen verwachten. Langs het fietspad gaan we op zoek naar paddenstoelen, die zijn niet veel meer te zien omdat de paddenstoelentijd bijna voorbij is. Zie ook de foto die enkele dagen geleden is gemaakt langs hetzelfde fietspad. Het zou de langsteelfranjehoed kunnen zijn (mooie naam). Volgens de boeken heeft hij een lange steel, zijn de plaatjes (onderzijde hoed) donkerbruin en is hij vrij algemeen langs wegen en in bossen. Voor een wandeling met paddenstoelen moeten we op het goede moment een echte kenner uitnodigen.

De eerste wandeling in 2020:  We gaan weer wandelen langs de Regge in 2020. Ik heb op 2e Kerstdag een wandeling (voor) gelopen vanaf de bekende parkeerplaats. De nieuwe wandeling is stroomopwaarts naar het zuidoosten. De loop van de Regge is tussen de bestaande bruggen door het waterschap Vechtstromen  opnieuw aangelegd. Er is al een (bijna onzichtbaar) wandelpad, maar de route is duidelijk, we blijven dicht in de buurt van de Regge. Het kan, vooral na een natte periode, drassig zijn, dus hoge wandelschoenen of laarzen zijn aan te bevelen. De wandeling is plm. 5,5 km lang.

Vertek vanaf de parkeerplaats Wisselmaat bij het Exoo aan de Regge, om 14 uur op zaterdag 7 maart.

Eef Roelofs

 

 

 

 

 

 

 

Contributie en vrijwillige bijdragen 2019

Dit is eFondsen en subsidiesen bericht van de penningmeester over de betaling van de contributie en de vrijwillige bijdragen. Voor de leden van Vrijzinnigen “Aan de Regge” is de vaste contributie voor het jaar 2019.              Dit bedraagt € 210,= per persoon en € 410,= per echtpaar of samenwonenden. Deze bedragen zijn vastgesteld en goedgekeurd op de ledenvergadering van 2011.

Verder wordt ieder lid vriendelijk verzocht om –-zo mogelijk naast de vaste contributie—een extra vrijwillige bijdrage naar financiële draagkracht over te maken.

Voor alle vrienden van Vrijzinnigen “Aan de Regge” geldt een bijdrage per jaar naar eigen keuze. De minimum bijdrage voor het jaar 2019 is onveranderd en  vastgesteld op    € 35,= per persoon per jaar. Ook een extra bijdrage boven het minimumbedrag is uiteraard van harte welkom.

Vriendelijk verzoeken wij u alle betalingen via het banknummer NL55 SNSB 0918 2390 95 t.n.v. Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. bij de SNS bank te regelen.

Alvast heel veel dank voor uw medewerking,
Gerrit van den Brink, penningmeester

 

 

 

ANBI Geregistreerde gegevens bij de Kamer van Koophandel

De statutaire naam van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Áan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o. is: Vrijzinnigen aan de Regge Rijssen-Nijverdal e.o.

De rechtsvorm is: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid.

Het RSIN (Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 802859082

Postadres

Het postadres van Aan de Regge is: Van Limburg Stirumstraat 11, 7443 CE Nijverdal

secr.aanderegge@gmail.com

Statuten

In artikel 2 van de statuten wordt het doel van de vereniging omschreven:

2.1 De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig-christelijk gedachtegoed in het algemeen.

Het doel wordt bereikt door het houden van diensten/bijeenkomsten en lezingen.

Beleid

De hoofdlijnen van het beleid bestaan uit:

 • het organiseren van diensten/bijeenkomsten en lezingen
 • het verlenen van pastorale zorg
 • het innen van contributie, waarbij het bedrag op voorstel van het bestuur wordt goedgekeurd door de ledenvergadering
 • het verzorgen van radio-uitzendingen
 • het laten verschijnen van een ledenblad
 • het beheren van een website

Bestuur

Het bestuur van Aan de Regge is als volgt samengesteld:

voorzitter                                          Vacant

secretaris                                          De heer M.J. Keizer  

penningmeester                              De heer G. van den Brink

lid                                                       De heer M. Brinksma

lid                                                       De heer E.H. Roelofs                        

lid                                                       Mevrouw J. Getkate-Wassink

lid                                                       Mevrouw A.F. Veltien-Witteveen

lid                                                       Mevrouw S.J.M. Lub-Koedijk

 

Voorganger

Aan de Regge heeft een voorganger (mevrouw N. Swen-Fischer) met een overeenkomst voor 2 uur per week.

Bezoldiging vindt plaats volgens de Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden.

Vergoedingen

Bestuursleden en leden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten

 Uitgeoefende activiteiten in 2018

 • het houden van bestuursvergaderingen
 • het houden van een ledenvergadering
 • het organiseren van bijeenkomsten en lezingen
 • het verzorgen van pastoraat
 • het uitgeven van een ledenblad
 • het verzorgen van radio-uitzendingen
 • het beheren van een website
 • het organiseren van een ledenuitstapje
 • het bijwonen van regionale en landelijke bijeenkomsten

Staat van Baten-en-Lasten-ANBI – AdR 2018