ANBI-gegevens

Vrijzinnigen Nederland is een ANBI organisatie.
Verder staan op deze pagina de ANBI gegevens van de Stichting Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg, een aanverwante organisatie die niet over een eigen website beschikt.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, handelend onder de naam Vrijzinnigen Nederland

RSIN: 002611120
KvK: 40477107

Paulus Borstraat 37
3812 TA Amersfoort

Als geloofsgemeenschap is de vereniging geworteld in het vrijzinnig christendom en is zij verwant met het religieus-humanisme.
Zij tracht dit doel te bereiken met alle haar ten dienste staande middelen, in het bijzonder door:
a. het verrichten van algemeen landelijk werk:
b. het geven van bekendheid aan het bestaan en de werkzaamheden van de vereniging;
c. het bevorderen van aaneensluiting van de leden in plaatselijke en/of regionale afdelingen, teneinde te kunnen functioneren als geloofsgemeenschappen, hierna te noemen afdelingen:
d. het bevorderen van de instandhouding en de uitbreiding van de afdelingen;
e. het behartigen van de geestelijke belangen van de leden van de vereniging, hierna te noemen algemene (jeugd-)leden;
f. het bevorderen van het opleiden van voorgangers en pastoraal medewerkers;
g. het uitgeven van een verenigingsblad;
h. het samenwerken met geestverwante groeperingen;
i. het oprichten van en het deelnemen in stichtingen en andere lichamen met behulp waarvan het doel der vereniging wordt gediend;
j. het instandhouden van een landelijk secretariaat ter ondersteuning van haar taken;
k. vorm te geven aan haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de mensheid en van al wat is.

Beleidsplan:

Het beleidsplan: Beleidsplan Vrijzinnigen Nederland 2016-2019

Bestuur:

   • C.M. Jacobsen Jensen, voorzitter
   • D. von Meyenfeldt, secretaris a.i.
   • H. Rijken, penningmeester
   • J. de Wit, op voordracht van het convent van voorgangers

Beloningsbeleid:

Bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.

Jaarverslag:

Het jaarverslag en de financiële verantwoording: C14-20181105 jaarverslag 2017 – 2018 klein en C14-20181105 Jaarrekening 17-18 en begroting 18-19

Vrijzinnig Protestantse Stichting voor Bejaardenzorg, uitgaande van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afgekort VPSB

RSIN: 8041.90.744
Spoorstraat 1
3811 MN  Amersfoort

De stichting heeft ten doel: de zorg voor- en het welzijn van ouderen, ongeacht kerkelijke richting, met name hun geestelijk welzijn in vrijzinnig-christelijke dan wel religieus humanistische geest te bevorderen, waarbij ieder winstoogmerk is uitgesloten.

Beleidsplan:

Het beleidsplan: ANBI-beleidsplan 2016-2020.

Voorwaarden: voorwaarden projectsubsidies

Bestuur:

  • W.W. Koek-Faber, voorzitter
  • M.D. Geuze, secretaris
  • C.W. van Zuijlen, penningmeester
  • D. von Meyenfeldt, bestuurslid
  • D. Willemsen, bestuurslid
  • H.H. Westerik-Lammers, bestuurslid

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen vanwege de VPSB geen bezoldiging. Aan hen kan een vergoeding voor reis- en verblijfkosten worden toegekend.

Jaarrekening:

Jaarverslag en – rekening ANBI VPSB 2018