Wies Houweling ging voor in de Bethelkerk

Wies Houweling, onze algemeen secretaris, ging voor in een viering in de Bethelkerk Den Haag.

Zij verzorgde samen met Jarek Kubacki (voorganger Vrijzinnigen Nederland) en Paul Rasor (UUA reverend) een viering.  Een uur lang namen zij deel aan de marathon vieringen.  Die worden gehouden  voor het Armeense gezin dat onderdak heeft gekregen in de kerk. Zo wordt voorkomen dat zij worden uitgezet.

In de protestantse Bethelkerk in Den Haag zijn sinds eind oktober dag en nacht predikanten aan het woord. Zolang er diensten zijn in de kerk mag het gezin niet worden uitgezet.

Jaarverslag 2017 – 2018

Ons jaarverslag is verschenen en we zijn trots op het resultaat.

Het is een goed overzicht van wat de landelijke vereniging Vrijzinnigen Nederland het afgelopen jaar heeft gedaan.

U kunt een papieren exemplaar ontvangen als u uw adres doorgeeft aan het landelijk bureau, bureau@vrijzinnigen.nl.

Of u volgt deze link.

Wie is de voorzitter? Interview met Ger Boogaard

‘Ik ga er van uit dat iedereen zijn best doet en het goede voor heeft met de Walkartgemeenschap als geheel’

Interview Addy Manneke

ter gelegenheid van het afscheid van Ger Boogaard als voorzitter van de Walkartgemeenschap

Als ik binnenkom wordt in de hal direct mijn oog getrokken naar het door de voorzitter geschilderde portret van zijn vrouw Marian. En in de kamer aan de overkant zie ik een vleugel staan. Hij laat me het muziekstuk zien, dat hij onder handen heeft. Daarvoor moet je behoorlijk bedreven zijn in het piano spelen. Ik ben duidelijk in het huis van een multitalent….

Hoe ben je bij de Walkartgemeenschap terechtgekomen en hoe en wanneer werd je voorzit-ter?
Marian en ik hadden een aantal keren een bijeenkomst van de Walkartgemeenschap bijgewoond, toen ik in 2004 – ik was net met pensioen – werd gebeld door de toenmalige voorzitter, Kees Kraay, met de vraag of ik lid wilde worden van de Walkartgemeenschap. Daar heb ik ja op gezegd, maar, vervolgde hij ‘dat is niet het enige, ik wil je ook vragen of je mij wilt opvolgen als voorzitter’. Dat was een onverwachte wending en om daarover te kunnen beslissen wilde ik eerst wat meer informatie hebben. Na een nader gesprek en het bijwonen van een vergadering heb ik me bereid verklaard voorzitter te worden. Nadat in de ledenvergadering formeel was besloten mij daarvoor te vragen, ben ik met die functie begonnen. Ik heb destijds gesprekken gehad met een aantal bestuursleden om een beeld te krijgen van wat er in de gemeenschap aan de orde was. Voorop stond voor mij de vraag hoe ik het vertrouwen van de mensen kon winnen. Dat bleek geen problemen op te leveren.

Het is mij opgevallen dat er onder jouw voorzitterschap veel aan de gebouwen is opgeknapt en het interieur is verfraaid. Wil je daar iets meer over zeggen?
Al jaren had ik contact gehad met Ubbo Hylkema van Hylkema Consultants in Utrecht, die vooral bekwaam is op het gebied van Nederlands erfgoed. Hem heb ik gevraagd om een bouwhistorische verkenning te maken van de gebouwen van de Walkartgemeenschap. Met een goed rapport op dit gebied is het makkelijker om subsidies te verwerven van stichtingen, die geld beschikbaar stellen aan goede doelen, sommige daarvan ook aan religieus erfgoed. Zijn rapport over de cultuurhistori-sche en architectonische stand van zaken van het Walkartcomplex bleek van grote waarde bij de toekenning van de monumentenstatus in 2011 en het verkrijgen van subsidies en een lage-rentelening van het Nationaal Restauratiefonds. Van groot belang daarbij was dat de gebouwen van het complex nog steeds dezelfde religieuze functie hadden als in het verleden.
De Monumentenwacht, die ik had ingeschakeld, heeft de staat van het Walkartcomplex geïnspec-teerd en daarover gerapporteerd. Op basis daarvan is een omvangrijk renovatieplan uitgevoerd door restauratiebouwer Jurriëns.

Hoe zie je de relatie tussen het uiterlijk (de staat van de gebouwen, het interieur) en het in-nerlijk van de mensen (hoe ze zich voelen) die de bijeenkomsten van de Walkartgemeen-schap bezoeken?
Het viel mij al snel op dat er aan de aankleding van het interieur wel wat verbeterd kon worden. Iets wat de vaste bezoekers misschien niet meer zo zien. Als je naar een kerk gaat verwacht je een zekere warmte, een welkom, een goede sfeer. De visuele omgeving heeft invloed op de mens, verdiept gevoelens. Het geeft mensen ook het gevoel de moeite waard te zijn.

Je vindt het dus belangrijk dat daarin wordt geïnvesteerd?
Natuurlijk kostte dat opknappen geld, maar daarmee is men altijd akkoord gegaan, men vond het ook wel nodig, zinvol en ook van belang voor de aantrekkelijkheid van het geheel. Betrekkelijk veel mensen hebben me gezegd dat het allemaal zo mooi geworden was en dat deed me natuurlijk goed. Ook mensen die voor het eerst komen tonen zich verrast dat het er zo aantrekkelijk uitziet.

Jouw manier van voorzitten heeft ongetwijfeld bijgedragen aan de bereidwilligheid om te investeren. Hoe zou je je eigen stijl van voorzitten willen typeren?
Ik zou het een democratische stijl willen noemen. Voor de bestuursvergadering leveren de be-stuursleden zelf de agendapunten aan. Ik zorg ervoor dat er voldoende tijd is om punten toe te
lichten, commentaar te geven en vragen te stellen. Die bespreking kan leiden tot een besluit, een akkoord of tot uitstel tot een volgende vergadering.

Ben je dan vooral taak- of procesgericht bezig?
Ik doe mijn best om in de vergaderingen een sfeer te bevorderen waarin het makkelijk is om van gedachten te wisselen. Omdat de bestuursleden betrokken zijn en over het algemeen goed op de hoogte van de Walkartzaken, – ook van wat er onder de mensen leeft – kan ik me vooral op het proces richten, dus opletten dat iedereen aan het woord kan komen en dat de vergadering effectief
verloopt. Iedereen is naar mijn mening zinvol bezig en – dat is ook waardevol – neemt zo nodig eigen initiatief.
Het bestuur vergadert inmiddels vier keer per jaar en er zijn twee ledenvergaderingen per jaar.
Ik stimuleer dat de lengte van de agenda beperkt is en dat de notulen meer richting besluitenlijstje gaan dan naar een verslag van wat iedereen heeft gezegd.

Hoe is het te merken dat iedereen goed op de hoogte is?
Omdat blijkt dat men op de punten die aan de orde zijn goed commentaar kan geven. Je hoort niet: ‘nou sorry, daar weet ik niets van’.

Mijn beeld is dat jij een wijze voorzitter bent. In het verleden zijn er nogal eens conflicten geweest in de Walkartgemeenschap, maar sinds jij voorzitter bent is dat naar mijn idee af-gelopen. Hoe heb je dat gedaan? Heb jij conflictdempende middelen in je bagage?
Van echte ruzies of conflicten, elkaar de tent uitvechten of elkaar valselijk beschuldigen is gelukkig nooit sprake geweest. Wel heb ik een paar keer een ontwikkeling naar een mogelijk conflict weten te voorkomen door een gesprek onder vier ogen. Ik ga er daarbij van uit dat iedereen zijn best doet en het goede voor heeft met de Walkartgemeenschap als geheel. We zitten hier allemaal als vrij-willigers. De mensen die allerlei taken verrichten, bijvoorbeeld huishoudelijke taken en tuinonder-houd, doen dat vrijwillig. Zij willen dat graag doen in een prettige sfeer.
Een mooi voorbeeld uit de renovatieperiode is het herstel van de ophanging van kerkklok en klepel door Rob van Roy.

Waren er wel eens tegenstellingen op inhoudelijk vlak, bijvoorbeeld over de richting waarin de Walkartgemeenschap zich moest bewegen?
Nee, ik kan me niet herinneren dat de ene groep naar links en een andere groep naar rechts wilde.
Er werd zijdelings wel eens iets geopperd, maar niet dat er serieus sprake was van andere plannen. Wel is het zo dat men meer variatie wil in de diensten, bijvoorbeeld op muzikaal gebied, zodat er meer ruimte komt voor beleving.

Wat kan een voorzitter bijdragen aan het goed functioneren van een geloofsgemeenschap als de Walkart?
In de eerste plaats het gevoel en het gedrag overbrengen dat we allemaal vrijwilligers zijn en het werk voor ons plezier doen. In de tweede plaats: conflicten tijdig helpen oplossen. En in de derde plaats: zeker niet vergeten elkaar ook eens een compliment te maken.

Een voorzitter heeft een heel pakket aan taken. Wat was voor jou het meest boeiend?
Dat lijkt mij toch de tijd van de renovatieperiode van het kerkcomplex, de eerste tien jaar ongeveer, waarin het exterieur en het interieur zijn opgeknapt.
Zo’n renovatie betekent ook veel geld uitgeven en dan is het nodig dat de Walkartgemeenschap daar als geheel achter staat. Ik ben blij dat ik daarvoor het vertrouwen heb gekregen. Niet alleen heb ik die periode het meest boeiend, maar ook het meest vruchtbaar gevonden. Ik ben er ook wel een beetje trots op.

Het lijkt me ook prettig dat het een zichtbaar resultaat is. Veel resultaten van het werk van een voorzitter blijven onzichtbaar. Het valt pas op als er wat aan ontbreekt.
(Lachend) Ja, dat is zo.

Wat vind je belangrijk voor de continuïteit, voor de toekomst van de Walkartgemeenschap?
Om maar eens te noemen: het op peil brengen en houden van leden en vrienden (minimaal 100), goede voorgangers, vriendelijke mensen, zorgen voor een goede sfeer, een uitnodigend interieur, boeiende Walkartontmoetingen, de activiteiten van programmacie en sociale commissie, een
enthousiast bestuur en verstandig financieel beheer, een eigen Walkartkoor, het stimuleren van initiatief, talenten van leden en vrienden aanspreken, enz.

Hoe zie je de pastorale functie van een geloofsgemeenschap? Behalve dat er een pastoraal werker is?
Om te beginnen is de zorg die de pastoraal werker verleent belangrijk. Zoals bekend is dit werk gedurende vele jaren met veel liefde en aandacht gedaan door Regina van der Weij. Helaas heeft zij vanwege een ernstige ziekte haar werk moeten staken. Gelukkig heeft Jeanine Keuchenius de pastorale zorg van onze afdeling van haar overgenomen. Breder gezien zijn verbondenheid en omzien naar elkaar belangrijke onderdelen van de pastorale functie van een geloofsgemeenschap. In dit verband moeten we ook het koffiedrinken na de zondagse bijeenkomst in ere houden. De sfeer daar is altijd heel goed.

Wat is belangrijk voor jezelf in een religieuze samenkomst?
Dat er nog meer aandacht komt voor het aspect ‘beleving’, bijvoorbeeld door te zorgen voor meer variatie in muzikale bijdragen.

Waardoor kun je zelf geraakt worden in een religieuze samenkomst?
Door voorgangers die in staat zijn een bijzondere wending te geven in hun overdenking b.v. met een verrassende interpretatie van een tekst of bijbelfragment. Onze gemeenschap is al vele jaren gezegend met uitstekende vaste predikanten. Zij hebben wat de vrijzinnigheid betreft elk hun eigen benadering en stijl, maar zijn altijd het beluisteren alleszins waard.*

Wat zal je missen als je geen voorzitter meer bent?
De intensieve betrokkenheid bij de Walkartgemeenschap, dat weet ik nu al. Maar dat neemt niet weg dat ik er toch mee ophoud. (Lachend): het lijkt wel wat op een kind groot brengen en het dan uithuwelijken.

Je krijgt dan wel meer tijd om te schilderen en piano te spelen. Wat betekent dat voor je?
Beide hobby’s vragen tijd en concentratie. Die tijd zal ik in ruimere mate hebben en dat vind ik een prettig vooruitzicht.

Wat kan de Walkart betekenen voor iemands levensbeschouwing/wereldbeeld?
Iemand die vanuit een wat meer orthodoxe traditie komt kan wel eens met de oren zitten klapperen bij wat er bij ons wordt gezegd. Zij/hij kan daardoor enorm geraakt worden. De onvrede die is op-gebouwd in het verleden kan dan opeens een andere (positieve) wending krijgen. Daarover heb ik ook wel verhalen gehoord van mensen die bij ons lid zijn geworden. Vaak is het gezin waarin je bent opgegroeid toch sterk bepalend geweest voor je wereldbeeld en levensbeschouwing.

Wat zijn je zorgen en wensen voor de toekomst van de Walkartgemeenschap?
Voor het voortbestaan van de afdeling is het van belang dat regelmatig belangstellenden lid of vriend worden, zodat het aantal leden/vrienden op peil blijft en liefst groeit. Om dat te stimuleren is er het plan om de ca. 250 belangstellenden uit te nodigen voor een speciale bijeenkomst. We hopen dat daar mensen bij zijn die zin hebben om lid, vriend of begunstiger te worden.

Er zijn nu mensen die zeggen aanwijzingen te zien dat er sprake is van een terugkeer naar het Christendom in Nederland. Zoals Yvonne Zonderop in haar boek ‘Ongelofelijk. Over de verrassen-de comeback van religie’. We moeten goed beseffen dat we een betekenisvolle erfenis hebben. Waarom zouden we die kwijt willen? In ieder geval is het zo dat zeker Europa doordrenkt is van de christelijke cultuur en de christelijke ethiek. Het lijkt mij belangrijk die cultuur te bewaren en over te dragen. Religie blijkt toch een hardnekkig verschijnsel te zijn, evenals verwondering over het be-staan en over al wat is; het is misschien al zo oud als het verschijnsel mens.
En als je ziet dat de mensen van de Walkartgemeenschap op allerlei terreinen zo hun best doen, en zich inzetten, dan moet je wel vertrouwen hebben in de toekomst.

*noot van de redactie:
Rob Nepveu, Addy Manneke en Johan de Wit verzorgen het merendeel van de religieuze
bijeenkomsten. Johan de Wit is als huispredikant daarnaast ook actief als o.a. adviseur
van het bestuur, lid van de programmacommissie en het geven van cursussen.

Workshop organisatie van een Wereldvrede Meditatie op 31 december 2018

Mediteren voor de wereldvrede op 31 december

Graag nodigen wij u uit voor een workshop op 22 november 2018 om 13.30 in De Ontmoeting, Emmalaan 1 te Bennekom. Peter Samwel vertelt dan over het organiseren van een vredesmeditatie, die ieder jaar op 31 december van 13.00u – 14.00u wordt gehouden. Vorig jaar deden er 7 vrijzinnige afdelingen mee, we hopen dat er dit jaar meer afdelingen meedoen. Rien den Arend verzorgt de muzikale begeleiding.

Geschiedenis
De eerste Wereldvrede Meditatie (‘World Healing Day’, ‘World Peace Day’, ‘Hour for Peace’) werd georganiseerd door John Randolph Price in 1986 met het doel mensen over de hele wereld te verbinden in hun focus op vrede, liefde, onderling begrip en vergevingsgezindheid. De eerste keer werd het aantal deelnemers wereldwijd geschat op 500 miljoen mensen.
Wereldwijd doen vele mensen dus aan deze vredesmeditatie mee: Greenwich Time 12.00hrs – 13.00hrs.

Hoe?
Meditatie betekent hier: vanuit eigen gedachten, visie, en levensbeschouwing je richten op wereldwijde vrede en vrijheid.
Er zijn verschillende manieren waarop deze omvangrijke meditatie kan bijdragen aan de wereldvrede. Ten eerste is er de gerichtheid op de persoonlijke, innerlijke vrede, die een basisvoorwaarde is voor het überhaupt kunnen helpen verwerkelijken van vrede in de directe leefomgeving en van daaruit blijvend kan motiveren onszelf in te spannen voor vrede wereldwijd. Ten tweede is er de meditatie als gebed, als een mogelijkheid onszelf te verbinden met de oorspronkelijke Bron van alle natuurlijk leven. Zo’n bede kan bv. zijn: ‘Mogen alle mensen in vrede en vanuit natuurlijke afstemming met elkaar leven’. Ten derde is er het gevoel bij velen dat gemeenschappelijke mentale activiteit de persoonlijke activiteit versterkt en mensen daadwerkelijk met elkaar en de kosmos verbindt, waardoor een grootschalig opgezette meditatie ook energetisch een ‘onmiddellijk effect’ kan hebben.

Waarom?
Door welke ingang men het proces ook binnenstapt, de gezamenlijke wil om door middel van gezamenlijke wereldwijde meditatie, vrede voor allen dichterbij te brengen zal op één of andere manier een effect sorteren voor de door zovelen zo begeerde wereldvrede.
Als we ons realiseren dat agressie veelal voortkomt uit de ongelijke verdeling van voedsel en grond, of uit angst voor het ‘andere’, uit hebzucht en haat, dan realiseren we ons dat agressie niet met agressie kan worden bestreden. Wel met het terugdringen van onze angst, onze hebzucht en onze haat in onze eigen geest, en dat we daar dus met elkaar ook dienen te beginnen. Als we samen ‘mediteren’, doen we dat met de gezamenlijke intentie om bij te dragen aan vrede en daarbij beginnen we bij onszelf. Die intentie is meer dan alleen een goed voornemen voor het komende nieuwe jaar: het is een stap naar het realiseren ván dat goede voornemen.
Stelt u zich eens voor, dat het mogelijk is dat elk van onze gedachten, elke handeling, elke uitwisseling met andere mensen voortaan allereerst gericht zou zijn op welzijn en vrede voor echt alle mensen: zou dat die vrede dan dichterbij brengen?

Vrijzinnigen Nederland
En hoe mooi zou het zijn als dit initiatief wordt ondersteund en gedragen door zoveel mogelijk vrijzinnigen, en ondersteund door landelijke en regionale publiciteit.
Hoe doe je het?
Afgelopen jaar werd dit initiatief voor het eerst door enkele afdelingen samen aangekondigd. Ter voorbereiding op dit vrijzinnig initiatief zal er op 22 november 2018 om 14.30u een workshop worden gehouden in Bennekom, daarbij zal Peter Samwel uitleggen hoe je te werk kunt gaan zodat vele afdelingen uiteindelijk op Oudejaarsdag zelf, voor alle geïnteresseerden binnen de eigen regio, haar eigen uur Wereldvredemeditatie kunnen aanbieden.

Wilt u deelnemen?
Geeft u op via bureau@vrijzinnigen.nl en voor meer informatie kunt u terecht bij Wies Houweling of Elsbeth Goettsch 033-4689000

Vrijzinnig pastoraat regionale gesprekken

Aan allen die betrokken zijn bij het pastoraat in de afdelingen

In april lag magazine Omzien bij alle leden/begunstigers van Vrijzinnigen Nederland op de mat. In dit magazine zijn de resultaten van het onderzoek ‘Omzien naar elkaar, over de toekomst van pastoraat binnen Vrijzinnigen Nederland’ verwerkt.

Een belangrijke uitkomst is dat we als vrijzinnigen pastoraat allemaal erg belangrijk vinden en dat het bij onze vereniging hoort.
Met dit onderzoek moeten we nu verder. Graag willen we de resultaten verder bespreken met zoveel mogelijk betrokkenen bij pastoraat.

Het onderzoek leverde ook drie uitkomsten op:
1. Er is behoefte aan professioneel pastoraat
2. Er is behoefte aan ondersteuning voor vrijwilligers die pastoraat doen
3. Er is behoefte aan nieuwe initiatieven.
De vragen zijn: Herkent u zich in de uitkomsten van dit onderzoek en heeft u wensen of plannen voor de verdere uitwerking?

Ook willen we als vereniging graag de voorbeelden van ‘best practices’ verzamelen zodat wij die als vereniging kunnen delen met elkaar.

Graag ga ik met zoveel mogelijk mensen die betrokken zijn bij het pastoraat in gesprek over de bovenstaande punten.
Een samenvatting van het onderzoek van Froukje Pitstra vindt u in de bijlage, en het Magazine kunt u nog altijd gratis aanvragen bij het landelijk bureau. In de andere bijlage vindt u de indeling van de regio’s, de data en de adressen van de bijeenkomsten. U kunt natuurlijk wisselen als een bepaalde datum u beter uitkomt. Wilt u liever een avond bijeenkomst bijwonen, laat het ons weten dan organiseren wij die in Amersfoort. Wij zien uw opgave graag tegemoet op bureau@vrijzinnigen.nl o.v.v. naam en datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet,

Wies Houweling
algemeen secretaris

Meer informatie 

Principieel, de heilige strijd van de Zwingli-bond

De geschiedenis van de Zwingli-bond is verschenen. Erik Jan Tillema beschrijft in Principieel, de heilige strijd van de Zwingli-bond deze organisatie door de ogen van de voorzitters. De unieke Zwingli-bond ging in 2011 op in Vrijzinnigen Nederland.

De Zwingli-bond werd in 1948 opgericht door de predikant Harm van Lunzen. Het werd een radicaal-vrijzinnige organisatie die streed tegen bijna iedereen. De Zwinglianen waren principieel en schuwden de confrontatie niet.

Erik Jan Tillema, godsdienstwetenschapper en werkzaam voor de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. Hij heeft het boek uitgegeven in eigen beheer. U kunt het bestellen voor € 20,- bij bureau Deus.

15 jaar United Religions Initiative met Wies Houweling

Op zaterdag 29 september viert het United Religions Initiative haar 15 jarig bestaan in Amsterdam.

Vanaf 13.30 uur is er ontvangst.

Aanvang programma 14.00 – 17.00 uur. Het thema is vrede en verzoening. Er is een interfaith viering en een inhoudelijk gedeelte met als keynote speaker onze algemeen secretaris, Wies Houweling.

Locatie: Wibautstraat 11, 1091 GP Amsterdam

Voor meer informatie en het aanmelden info@unitedreligions.nl and www.unitedreligions.nl

wies houweling de vermoeden viering

Zielsplekken

Zielsplekken

De dingen die ons inspireren geven we op deze plek en tijd de aandacht die ze verdienen.

In september is in Amersfoort het project Zielsplekken van Vrijzinnigen Nederland met projectleider, Janneke Stegeman, gestart.

Janneke Stegeman, theoloog, zoekt deelnemers die met elkaar willen praten over levensvragen. Vooral bedoeld voor mensen die met elkaar willen sparren over spiritualiteit en religie en die zich niet (meer) verbonden voelen met geloofsgemeenschappen.

Er wordt gekeken of het project in andere plaatsen kan worden gestart

Voor wie geïnteresseerd is kan alle informatie vinden op www.zielsplekken.nl.

Via deze link het filmpje met de introductie van Janneke Stegeman https://youtu.be/PG6vtg7fsmc

Vrijzinnigen uit Praag op werkbezoek in Nederland

Maandag 16 juli 2018 kregen we vrijzinnig bezoek van geestverwanten uit Praag, Tsjechië. Vrijheid en verdraagzaamheid en een open houding naar andere levensovertuigingen staan centraal bij Vrijzinnigen Nederland, maar ook bij vrijzinnigen wereldwijd. Onze gasten kwamen uit Tsjechië op werkbezoek. Vrijzinnigen worden daar, maar ook elders, zoals in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië Unitariërs genoemd. De Tsjechen zijn lid van de International Association of Unitarian Universalists ( ICUU) en waren ook aanwezig op de conferentie in 2016 in Mennorode.

Zij bezochten de Majella kapel van de Vrijzinnigen in Bussum, the Netherlands Unitarian Universalist Fellowship (NUUF) in Amsterdam en het landelijk bureau van Vrijzinnigen Nederland in Amersfoort.

Dr. Kristyna Ledererova Kolajova, de president van de Religious Society of Czech Unitarians en ds. Petr Samojski, predikant in Praag deelden hun inspiratie en zorgen over de toekomst van vrijzinnigen in Europa. Het waren inspirerende ontmoetingen.

Op de foto. Hans le Grand en Peter Korver van de Majellakapel, Kristyna Ledererova Kolajova en Petr Samojski uit Praag. De laatste staat in een hemels licht. Of het was gewoon de zon, dat kan natuurlijk ook.

Compassieprijs 2018 tegen discriminatie en polarisatie

Gezocht: religies geïnspireerde initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan het tegengaan van discriminatie en polarisatie in de Nederlandse samenleving

Compassie prijs
Ken je mensen die zich binnen onze maatschappij op bovengenoemde terreinen inzetten voor anderen? Dan kun je hen, maar ook jouw eigen initiatief voordragen voor de Nederlandse Compassieprijs 2018.

Op 29 november reikt Karen Armstrong de prijs uit aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Geloven in compassie
Het thema van de Nederlandse Compassieprijs 2018 is ‘Geloven in compassie’ en linkt naar het gedachtengoed van de inspirator van deze prijs, de Britse schrijfster Karen Armstrong. Toen zij in
2009 haar wereldwijde Charter for Compassion presenteerde, richtte zij haar aandacht ook op de religieuze tradities van deze wereld. Zij riep op tot het weer in ere herstellen van de Gulden Regel
‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’, die volgens haar aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities ten grondslag ligt. De Gulden Regel is de praktische vertaling van
‘compassie’; de drijfveer om ons in te zetten voor de kwaliteit van leven van de ander(en), ook van hen die niet tot onze eigen groep behoren.

In de actualiteit komt het gewelddadige aspect van religies sterk naar voren. Maar dat is niet het
hele verhaal. Wereldwijd zetten mensen, juist vanuit hun religieuze overtuiging, zich in voor anderen en voor de samenleving waarvan ze deel uitmaken. Zij helpen, redden, verbinden, protesteren, bouwen, inspireren en zorgen om de wereld een beetje mooier te maken. Met de Compassieprijs krijgen deze mensen de aandacht die zij en hun projecten verdienen en worden ze een
inspiratiebron voor anderen.

Karen Armstrong eredoctor Vrije Universiteit Amsterdam
In 2017 kreeg Karen Armstrong als religieuze bruggenbouwer in tijden van sociaal-culturele en religieuze polarisatie op voordracht van de faculteit religie en theologie een eredoctoraat van de Vrije Universiteit. Net als Armstrong met haar handvest voor compassie stimuleert ook de VU de dialoog tussen verschillende culturen, religies en levensbeschouwingen om zo de positieve krachten te ontdekken en te bevorderen en op die manier polarisatie in de samenleving tegen te gaan.

Over de Compassieprijs
De jaarlijkse uitreiking van de Nederlandse Compassieprijs vindt plaats sinds 2011. De Stichting Handvest voor Compassie Nederland organiseert de uitreiking met elk jaar weer een ander thema. De prijs is bestemd voor hen die ‘harten verwarmen, mensen verbinden en welzijn bevorderen’. In
2018 wordt de uitreiking georganiseerd in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. De Compassieprijs 2018 wordt op donderdag 29 november uitgereikt door Karen Armstrong op de Vrije Universiteit Amsterdam.

De nominatieperiode loopt van 27 augustus t/m 24 oktober 2018.
Vanaf 25 augustus is meer informatie en het benodigde nominatieformulier te vinden op:
www.handvestvoorcompassie.nl