Workshop organisatie van een Wereldvrede Meditatie op 31 december 2018

Mediteren voor de wereldvrede op 31 december

Graag nodigen wij u uit voor een workshop op 22 november 2018 om 13.30 in De Ontmoeting, Emmalaan 1 te Bennekom. Peter Samwel vertelt dan over het organiseren van een vredesmeditatie, die ieder jaar op 31 december van 13.00u – 14.00u wordt gehouden. Vorig jaar deden er 7 vrijzinnige afdelingen mee, we hopen dat er dit jaar meer afdelingen meedoen. Rien den Arend verzorgt de muzikale begeleiding.

Geschiedenis
De eerste Wereldvrede Meditatie (‘World Healing Day’, ‘World Peace Day’, ‘Hour for Peace’) werd georganiseerd door John Randolph Price in 1986 met het doel mensen over de hele wereld te verbinden in hun focus op vrede, liefde, onderling begrip en vergevingsgezindheid. De eerste keer werd het aantal deelnemers wereldwijd geschat op 500 miljoen mensen.
Wereldwijd doen vele mensen dus aan deze vredesmeditatie mee: Greenwich Time 12.00hrs – 13.00hrs.

Hoe?
Meditatie betekent hier: vanuit eigen gedachten, visie, en levensbeschouwing je richten op wereldwijde vrede en vrijheid.
Er zijn verschillende manieren waarop deze omvangrijke meditatie kan bijdragen aan de wereldvrede. Ten eerste is er de gerichtheid op de persoonlijke, innerlijke vrede, die een basisvoorwaarde is voor het überhaupt kunnen helpen verwerkelijken van vrede in de directe leefomgeving en van daaruit blijvend kan motiveren onszelf in te spannen voor vrede wereldwijd. Ten tweede is er de meditatie als gebed, als een mogelijkheid onszelf te verbinden met de oorspronkelijke Bron van alle natuurlijk leven. Zo’n bede kan bv. zijn: ‘Mogen alle mensen in vrede en vanuit natuurlijke afstemming met elkaar leven’. Ten derde is er het gevoel bij velen dat gemeenschappelijke mentale activiteit de persoonlijke activiteit versterkt en mensen daadwerkelijk met elkaar en de kosmos verbindt, waardoor een grootschalig opgezette meditatie ook energetisch een ‘onmiddellijk effect’ kan hebben.

Waarom?
Door welke ingang men het proces ook binnenstapt, de gezamenlijke wil om door middel van gezamenlijke wereldwijde meditatie, vrede voor allen dichterbij te brengen zal op één of andere manier een effect sorteren voor de door zovelen zo begeerde wereldvrede.
Als we ons realiseren dat agressie veelal voortkomt uit de ongelijke verdeling van voedsel en grond, of uit angst voor het ‘andere’, uit hebzucht en haat, dan realiseren we ons dat agressie niet met agressie kan worden bestreden. Wel met het terugdringen van onze angst, onze hebzucht en onze haat in onze eigen geest, en dat we daar dus met elkaar ook dienen te beginnen. Als we samen ‘mediteren’, doen we dat met de gezamenlijke intentie om bij te dragen aan vrede en daarbij beginnen we bij onszelf. Die intentie is meer dan alleen een goed voornemen voor het komende nieuwe jaar: het is een stap naar het realiseren ván dat goede voornemen.
Stelt u zich eens voor, dat het mogelijk is dat elk van onze gedachten, elke handeling, elke uitwisseling met andere mensen voortaan allereerst gericht zou zijn op welzijn en vrede voor echt alle mensen: zou dat die vrede dan dichterbij brengen?

Vrijzinnigen Nederland
En hoe mooi zou het zijn als dit initiatief wordt ondersteund en gedragen door zoveel mogelijk vrijzinnigen, en ondersteund door landelijke en regionale publiciteit.
Hoe doe je het?
Afgelopen jaar werd dit initiatief voor het eerst door enkele afdelingen samen aangekondigd. Ter voorbereiding op dit vrijzinnig initiatief zal er op 22 november 2018 om 14.30u een workshop worden gehouden in Bennekom, daarbij zal Peter Samwel uitleggen hoe je te werk kunt gaan zodat vele afdelingen uiteindelijk op Oudejaarsdag zelf, voor alle geïnteresseerden binnen de eigen regio, haar eigen uur Wereldvredemeditatie kunnen aanbieden.

Wilt u deelnemen?
Geeft u op via bureau@vrijzinnigen.nl en voor meer informatie kunt u terecht bij Wies Houweling of Elsbeth Goettsch 033-4689000

Vrijzinnig pastoraat regionale gesprekken

Aan allen die betrokken zijn bij het pastoraat in de afdelingen

In april lag magazine Omzien bij alle leden/begunstigers van Vrijzinnigen Nederland op de mat. In dit magazine zijn de resultaten van het onderzoek ‘Omzien naar elkaar, over de toekomst van pastoraat binnen Vrijzinnigen Nederland’ verwerkt.

Een belangrijke uitkomst is dat we als vrijzinnigen pastoraat allemaal erg belangrijk vinden en dat het bij onze vereniging hoort.
Met dit onderzoek moeten we nu verder. Graag willen we de resultaten verder bespreken met zoveel mogelijk betrokkenen bij pastoraat.

Het onderzoek leverde ook drie uitkomsten op:
1. Er is behoefte aan professioneel pastoraat
2. Er is behoefte aan ondersteuning voor vrijwilligers die pastoraat doen
3. Er is behoefte aan nieuwe initiatieven.
De vragen zijn: Herkent u zich in de uitkomsten van dit onderzoek en heeft u wensen of plannen voor de verdere uitwerking?

Ook willen we als vereniging graag de voorbeelden van ‘best practices’ verzamelen zodat wij die als vereniging kunnen delen met elkaar.

Graag ga ik met zoveel mogelijk mensen die betrokken zijn bij het pastoraat in gesprek over de bovenstaande punten.
Een samenvatting van het onderzoek van Froukje Pitstra vindt u in de bijlage, en het Magazine kunt u nog altijd gratis aanvragen bij het landelijk bureau. In de andere bijlage vindt u de indeling van de regio’s, de data en de adressen van de bijeenkomsten. U kunt natuurlijk wisselen als een bepaalde datum u beter uitkomt. Wilt u liever een avond bijeenkomst bijwonen, laat het ons weten dan organiseren wij die in Amersfoort. Wij zien uw opgave graag tegemoet op bureau@vrijzinnigen.nl o.v.v. naam en datum van de bijeenkomst die u wilt bijwonen.

Met vriendelijke groet,

Wies Houweling
algemeen secretaris

Meer informatie 

Principieel, de heilige strijd van de Zwingli-bond

De geschiedenis van de Zwingli-bond is verschenen. Erik Jan Tillema beschrijft in Principieel, de heilige strijd van de Zwingli-bond deze organisatie door de ogen van de voorzitters. De unieke Zwingli-bond ging in 2011 op in Vrijzinnigen Nederland.

De Zwingli-bond werd in 1948 opgericht door de predikant Harm van Lunzen. Het werd een radicaal-vrijzinnige organisatie die streed tegen bijna iedereen. De Zwinglianen waren principieel en schuwden de confrontatie niet.

Erik Jan Tillema, godsdienstwetenschapper en werkzaam voor de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. Hij heeft het boek uitgegeven in eigen beheer. U kunt het bestellen voor € 20,- bij bureau Deus.

15 jaar United Religions Initiative met Wies Houweling

Op zaterdag 29 september viert het United Religions Initiative haar 15 jarig bestaan in Amsterdam.

Vanaf 13.30 uur is er ontvangst.

Aanvang programma 14.00 – 17.00 uur. Het thema is vrede en verzoening. Er is een interfaith viering en een inhoudelijk gedeelte met als keynote speaker onze algemeen secretaris, Wies Houweling.

Locatie: Wibautstraat 11, 1091 GP Amsterdam

Voor meer informatie en het aanmelden info@unitedreligions.nl and www.unitedreligions.nl

wies houweling de vermoeden viering

Zielsplekken

Zielsplekken

De dingen die ons inspireren geven we op deze plek en tijd de aandacht die ze verdienen.

In september is in Amersfoort het project Zielsplekken van Vrijzinnigen Nederland met projectleider, Janneke Stegeman, gestart.

Janneke Stegeman, theoloog, zoekt deelnemers die met elkaar willen praten over levensvragen. Vooral bedoeld voor mensen die met elkaar willen sparren over spiritualiteit en religie en die zich niet (meer) verbonden voelen met geloofsgemeenschappen.

Er wordt gekeken of het project in andere plaatsen kan worden gestart

Voor wie geïnteresseerd is kan alle informatie vinden op www.zielsplekken.nl.

Via deze link het filmpje met de introductie van Janneke Stegeman https://youtu.be/PG6vtg7fsmc

Vrijzinnigen uit Praag op werkbezoek in Nederland

Maandag 16 juli 2018 kregen we vrijzinnig bezoek van geestverwanten uit Praag, Tsjechië. Vrijheid en verdraagzaamheid en een open houding naar andere levensovertuigingen staan centraal bij Vrijzinnigen Nederland, maar ook bij vrijzinnigen wereldwijd. Onze gasten kwamen uit Tsjechië op werkbezoek. Vrijzinnigen worden daar, maar ook elders, zoals in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië Unitariërs genoemd. De Tsjechen zijn lid van de International Association of Unitarian Universalists ( ICUU) en waren ook aanwezig op de conferentie in 2016 in Mennorode.

Zij bezochten de Majella kapel van de Vrijzinnigen in Bussum, the Netherlands Unitarian Universalist Fellowship (NUUF) in Amsterdam en het landelijk bureau van Vrijzinnigen Nederland in Amersfoort.

Dr. Kristyna Ledererova Kolajova, de president van de Religious Society of Czech Unitarians en ds. Petr Samojski, predikant in Praag deelden hun inspiratie en zorgen over de toekomst van vrijzinnigen in Europa. Het waren inspirerende ontmoetingen.

Op de foto. Hans le Grand en Peter Korver van de Majellakapel, Kristyna Ledererova Kolajova en Petr Samojski uit Praag. De laatste staat in een hemels licht. Of het was gewoon de zon, dat kan natuurlijk ook.

Compassieprijs 2018 tegen discriminatie en polarisatie

Gezocht: religies geïnspireerde initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan het tegengaan van discriminatie en polarisatie in de Nederlandse samenleving

Compassie prijs
Ken je mensen die zich binnen onze maatschappij op bovengenoemde terreinen inzetten voor anderen? Dan kun je hen, maar ook jouw eigen initiatief voordragen voor de Nederlandse Compassieprijs 2018.

Op 29 november reikt Karen Armstrong de prijs uit aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Geloven in compassie
Het thema van de Nederlandse Compassieprijs 2018 is ‘Geloven in compassie’ en linkt naar het gedachtengoed van de inspirator van deze prijs, de Britse schrijfster Karen Armstrong. Toen zij in
2009 haar wereldwijde Charter for Compassion presenteerde, richtte zij haar aandacht ook op de religieuze tradities van deze wereld. Zij riep op tot het weer in ere herstellen van de Gulden Regel
‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’, die volgens haar aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities ten grondslag ligt. De Gulden Regel is de praktische vertaling van
‘compassie’; de drijfveer om ons in te zetten voor de kwaliteit van leven van de ander(en), ook van hen die niet tot onze eigen groep behoren.

In de actualiteit komt het gewelddadige aspect van religies sterk naar voren. Maar dat is niet het
hele verhaal. Wereldwijd zetten mensen, juist vanuit hun religieuze overtuiging, zich in voor anderen en voor de samenleving waarvan ze deel uitmaken. Zij helpen, redden, verbinden, protesteren, bouwen, inspireren en zorgen om de wereld een beetje mooier te maken. Met de Compassieprijs krijgen deze mensen de aandacht die zij en hun projecten verdienen en worden ze een
inspiratiebron voor anderen.

Karen Armstrong eredoctor Vrije Universiteit Amsterdam
In 2017 kreeg Karen Armstrong als religieuze bruggenbouwer in tijden van sociaal-culturele en religieuze polarisatie op voordracht van de faculteit religie en theologie een eredoctoraat van de Vrije Universiteit. Net als Armstrong met haar handvest voor compassie stimuleert ook de VU de dialoog tussen verschillende culturen, religies en levensbeschouwingen om zo de positieve krachten te ontdekken en te bevorderen en op die manier polarisatie in de samenleving tegen te gaan.

Over de Compassieprijs
De jaarlijkse uitreiking van de Nederlandse Compassieprijs vindt plaats sinds 2011. De Stichting Handvest voor Compassie Nederland organiseert de uitreiking met elk jaar weer een ander thema. De prijs is bestemd voor hen die ‘harten verwarmen, mensen verbinden en welzijn bevorderen’. In
2018 wordt de uitreiking georganiseerd in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam. De Compassieprijs 2018 wordt op donderdag 29 november uitgereikt door Karen Armstrong op de Vrije Universiteit Amsterdam.

De nominatieperiode loopt van 27 augustus t/m 24 oktober 2018.
Vanaf 25 augustus is meer informatie en het benodigde nominatieformulier te vinden op:
www.handvestvoorcompassie.nl

Diane Rollert, Unitarian ambassadeur, bezoekt Vrijzinnigen Nederland

De Canadese voorganger Diane Rollert, ambassadeur van de Unitarian Universalist Association in Europa, was bezoek op het landelijk bureau van Vrijzinnigen Nederland. Sinds begin dit jaar is Diane de Rev. Mark Morrison Reed opgevolgd als ambassadeur. Het ambassadeurschap is vooral gericht op de expatsgemeenschappen van Unitarians Universalist in Europa, zoals de Netherlands Unitarian Universalist Fellowship (NUUF) in Amsterdam. Gelukkig had ze ook even tijd voor Vrijzinnigen Nederland. Het was een interessant bezoek waarbij bleek dat de Canadese Unitarians ongeveer even groot zijn en evenveel afdelingen hebben als wij. Natuurlijk is het gebied waarover zij verspreid liggen veel groter dan Nederland. Ook daar is terugloop te bespeuren. Toch, vertelde zij, vind ik het heel indrukwekkend dat al onze afdelingen ieder op hun eigen wijze meewerken aan de opvang van vluchtelingen, dan beteken je wel iets in de Canadese samenleving.

Op zondag 1 juli 2018 gaat Diane om 14.00 uur voor in een viering van de NUUF in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 in Amsterdam.

U bent van harte welkom!

Vrijzinnigen en VluchtelingenDag 2018

Vluchtelingen zijn zoals jij en ik, behalve dat zij op de vlucht zijn. Vrijzinnigen in de regio Zuid Veluwe Vallei (Ede, Lunteren, Bennekom, Renkum en Veenendaal)  willen met verschillende activiteiten aandacht te besteden aan VluchtelingenDag 2018. Want elkaar beter kennen = begrip voor elkaar.

VluchtelingenDag valt dit jaar op 20 juni. Vrijzinnigen in de regio heeft daarom verschillende zinnige activiteiten georganiseerd om aandacht te geven aan de vluchteling. Door ontmoeting, gesprek en contact dragen bij aan wederzijds begrip.

Kijk op www.zinnige-activiteiten.nl voor het overzicht.

Vrijzinnigen Bennekom
Vrijzinnigen Ede
Vrijzinnigen Lunteren
Vrijzinnigen Renkum
Vrijzinnigen Veenendaal

 

Begripkwekers online platform

Remonstranten, Apostolisch Genootschap en Vrijzinnigen Nederland starten een nieuw online platform om het vrijzinnige geluid in de samenleving te versterken.

Joost Röselaers, Hans Leeflang en Wies Houweling zijn de initiatiefnemers en vormen voorlopig het netwerk van vrijzinnige opiniemakers. De bijdragen op www.begripkwekers.nl zijn op persoonlijke titel. Gemiddeld elke maand wordt een opiniestuk  gedeeld. Het liefst gekoppeld aan een gebeurtenis in de samenleving, zoals onlangs met Earth Hours van Hans Leeflang of het artikel van Wies Houweling over vrij maar kwetsbaar.

Statement

De vrijzinnige opiniemakers blazen het woord ‘solidariteit’ nieuw leven in. Niet door te polariseren, maar door begrip te kweken.

Reacties zijn van harte welkom op www.begripkwekers.nl.