Opzoomerlezing 2019 door Jeanne Traas-Hageman

ZATERDAG 25 MEI 2019

Thema: Vrijzinnig zijn in tijden van onbehagen – helpt dat?

Met de Opzoomerlezing staan Vrijzinnigen Nederland stil bij de oprichting van deze vereniging, in 1870, door Prof. Dr. C.W. Opzoomer, en tegelijkertijd wordt ingegaan op de vraag hoe we ons kunnen verhouden tot de huidige werkelijkheid. Die laat ons tegenwoordig veel vormen van onbehagen zien: gele hesjes, demonstraties, algoritmen die ons lijken te beïnvloeden, weinig vertrouwen in politici, enz. enz. Wie de krant openslaat of het journaal bekijkt herkent dat maar al te goed.

Dit jaar zal mevrouw Jeanne Traas-Hageman, emeritus contextueel pastor bij Vrijzinnigen Nederland, de Opzoomerlezing verzorgen.
Zij zal ingaan op het onbehagen, en oók op de mogelijkheden van een vrijzinnige levenshouding.

Na de inleiding hopen we een open gesprek met de aanwezigen op gang te krijgen. We laten ons daarbij inspireren door een uitspraak van de godsdienstfilosoof Martin Buber (1878-1965):

“Ik heb geen theorie, ik voer een gesprek!”

Voor dat gesprek bent u allen van harte uitgenodigd. Zodat we moedig, en met heldere blik, het onbehagen verkennen en er mee leren omgaan.

Waar: Witte Kerkje, Kampstraat 8 in Baarn
Tijd: inloop 14.30 uur, lezing om 15.00 uur.

Meldt u aan via bureau@vrijzinnigen.nl

100 jaar Vrijzinnigen NPB Wassenaar

Op 2 mei 1919 werd de Nederlandsche Protestantenbond, afdeling Wassenaar opgericht. Dat is reden om het eeuwfeest te vieren.

De afdeling viert dat met een programma ‘100 jaar in 100 dagen’. Op 21 februari 2019 was de aftrap met ‘Soep vooraf’ en de start van de verkoop van lustrumzegels. Maar er is nog veel meer zoals diverse lezingen, een boekpresentatie, een lustrumvoorstelling, een orgelworkshop en een receptie. Op 9 juni wordt met de Pinksterdienst de 100 dagen feest afgesloten.

U bent van harte welkom bij de diverse activiteiten.

Wij feliciteren de afdeling van harte.

vrijzinnig pastoraat

Uitgangspunten UUA in nieuwe vertaling

De Uitgangspunten van de Unitarian Universalist Association
Nederlandse vertaling door Paul Rasor en Wies Houweling

Wij, de geloofsgemeenschappen van de Unitarian Univeralist Association, verbinden ons aan de volgende uitgangspunten:

• Dat ieder mens waardevol en uniek is;
• Rechtvaardigheid, gelijkheid en compassie in menselijke relaties;
• Acceptatie van elkaar en aanmoediging tot spirituele groei in onze geloofsgemeenschappen;
• Een vrij en verantwoordelijk zoeken naar waarheid en zin;
• Gewetensvrijheid en het gebruik van het democratische proces binnen onze geloofsgemeenschappen en in de samenleving;
• Als ideaal een wereldgemeenschap met vrede, vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen;
• Het besef dat wij deel uitmaken van een onderling afhankelijk web van alle bestaan.

De levende traditie die wij delen put uit velen bronnen:

• De ervaring van het transcendente mysterie, die ons inspireert tot vernieuwing van de geest en om open te staan voor de krachten die het leven scheppen en ondersteunen;
• Woorden en daden van profetische vrouwen en mannen, die ons uitdagen om met rechtvaardigheid, compassie en de veranderende macht van de liefde, de krachten en structuren van het kwaad te weerstaan;
• De wijsheid uit de wereldreligies, die ons inspireert in ons ethisch en geestelijk leven;
• De joodse en christelijke leer, die ons oproept om Gods liefde te beantwoorden door onze naasten als onszelf lief te hebben;
• De humanistische leer, die ons aanraadt om ons verstand en de resultaten van de wetenschap te volgen en ons waarschuwt voor afgoderij;
• De spirituele leer van de natuurreligies, die de gewijde cirkel van het leven vieren en ons leren om in harmonie met de ritmes van de natuur te leven.

Dankbaar voor het religieuze pluralisme dat ons geloof verrijkt, worden wij geïnspireerd tot dieper begrip en verbreiding van onze visie. Als vrije geloofsgemeenschappen sluiten wij dit verbond en beloven wij aan elkaar onze wederzijdse trouw en steun.

Originele Engelse versie

Unitarian Universalist Association Principles

We, the member congregations of the Unitarian Universalist Association, covenant to affirm and promote
• The inherent worth and dignity of every person;
• Justice, equity and compassion in human relations;
• Acceptance of one another and encouragement to spiritual growth in our congregations;
• A free and responsible search for truth and meaning;
• The right of conscience and the use of the democratic process within our congregations and in society at large;
• The goal of world community with peace, liberty and justice for all;
• Respect for the interdependent web of all existence of which we are a part.

The living tradition which we share draws from many sources:
• Direct experience of that transcending mystery and wonder, affirmed in all cultures, which moves us to a renewal of the spirit and an openness to the forces which create and uphold life;
• Words and deeds of prophetic women and men which challenge us to confront powers and structures of evil with justice, compassion and the transforming power of love;
• Wisdom from the world’s religions which inspires us in our ethical and spiritual life;
• Jewish and Christian teachings which call us to respond to God’s love by loving our neighbors as ourselves;
• Humanist teachings which counsel us to heed the guidance of reason and the results of science, and warn us against idolatries of the mind and spirit;
• Spiritual teachings of Earth-centered traditions which celebrate the sacred circle of life and instruct us to live in harmony with the rhythms of nature.

Grateful for the religious pluralism which enriches and ennobles our faith, we are inspired to deepen our understanding and expand our vision. As free congregations we enter into this covenant, promising to one another our mutual trust and support.

Pinksterweekend EUT 2019

In het Pinksterweekend, 7 – 10 juni 2019, vindt in Berlijn het European Unitarians Together plaats. Dit is een samenkomst van de Europese Unitariërs en Universalisten. Het thema van de conferentie is Variety – Spice of Life?

Onze Wies Houweling is een van de keynote speakers. Zij vraagt zich af of vrijzinnigen wel van diversiteit houden. De lezing is op maandag 10 juni.

U bent van harte welkom en voor alle informatie en opgave kunt u terecht op www.eut-2019.org

Janneke Stegeman

Zielsplekken van start in Nijmegen

Samen luisteren en vertellen. Jezelf verrijken door te delen wat je raakt. Dat is het doel van de 4 bijeenkomsten van Zielsplekken, georganiseerd door Vrijzinnigen Nederland. Je laat je spiritueel voeden door samen levenservaringen uit te wisselen. Welk levenspad heb jij bijvoorbeeld gevonden en/of gevolgd? Door hierover samen in gesprek te gaan, zal je zelf een groei doormaken.

Laat jij je ook inspireren? Geef je op voor de Zielsplekken! En groei door ervaringen te delen over welke bronnen je zoekt en vindt. Over welk levenspad jij volgt of wilt volgen. Facilitator en enthousiaste begeleider van Zielsplekken is Janneke Stegeman (1980) uit Amsterdam.

Deze serie gesprekken vindt plaats in de Salon van de Thiemeloods in Nijmegen, Leemptstraat 32. De bijeenkomsten zijn op woensdag 6 en 20 maart en op 3 en 17 april. Het begint om 18.00 en we eten eerst met elkaar.

Informatie en opgave: www.zielsplekken.nl

Vrijzinnige lezing 2019

Theo Hobson verzorgt De Vrijzinnige Lezing

Kan liberaal christendom gereanimeerd worden?

De opmerkelijke Britse theoloog Theo Hobson (1972) verzorgt op vrijdag 15 maart De Vrijzinnige Lezing in de Utrechtse Geertekerk. De dag erna, op zaterdag 16 maart, spreekt hij tijdens een masterclass die De Vrijzinnige Lezing samen met Op Goed Gerucht organiseert over de predikant in de publieke ruimte.

Hobson trok brede aandacht met zijn boeken Reinventing Liberal Christianity (2013) en God Created Humanism (2017). Hij manifesteert zich daarnaast vooral in de publieke ruimte met artikelen in kranten en tijdschriften. Humoristisch en polemisch verduidelijkt hij de rol van geloof in de huidige samenleving. Hij verdedigt dat het christendom de seculiere samenleving van harte moet ondersteunen omdat die waardevol is en hij verwijt het liberale christendom dat het zichzelf in de vingers heeft gesneden door ritueel en viering te verwaarlozen. Hij bepleit een heruitgevonden vrijzinnigheid, die in eigen huis overtuigend christelijk is en in de publieke ruimte uitgesproken humanistisch.

In zijn Vrijzinnige Lezing die de titel draagt: Kan liberaal christendom gereanimeerd worden? geeft Hobson een overzicht van zijn carrière. Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij onderging, zijn overgang van academische theologie naar journalistiek, zijn moeizame verhouding tot de Kerk van Engeland en zijn recente werk als kunstenaar. Hij zal de drie kernaspecten van zijn denken – geloof, theopolitiek en ritueel – toelichten. Die aspecten zijn alle drie verbonden met zijn herziening van ‘liberaal christendom’, een traditie die feitelijk ten onderging aan het eind van de twintigste eeuw en een wederopbouw nodig heeft. Religieuze kunst kan een liberale christelijke cultuur reanimeren en in de lezing belicht Hobson een aantal lopende projecten.

De Vrijzinnige Lezing
Datum: 15 maart 2018
Locatie: Geertekerk Utrecht
Tijd: de lezing begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur
Kosten: € 10, voor studenten, minima en leden/vrienden van de Geertekerk € 5
Opgave: via de website www.devrijzinnigelezing.nl

Maand van de Spiritualiteit

De shortlist van boeken tijdens de Maand van de spiritualiteit zijn bekend.

Christa Anbeek met haar boek Joseph en Lisette Thooft met In negen stappen naar innerlijke bloei zijn twee van de genomineerden.

U kunt uw stem uitbrengen op de website van Maand van de Spiritualiteit.

Schiedamse kerk hijst regenboogvlag

Deze week wappert de regenboogvlag bij het kerkgebouw van Vrijzinnigen Nederland, afdeling Schiedam. Daarmee nemen zij stelling tegen de veelbesproken Nashvilleverklaring.
“Want geloven in de liefde betekent geloven in de mensen. Álle mensen.”

Vrijzinnigen Nederland, afdeling Schiedam, heeft vandaag de regenboogvlag gehesen. Op deze manier geven zij extra zichtbaarheid aan hun geloof in de waardigheid van de mens, en keren zij zich tegen de Nashville-verklaring waarin 150 ondertekenaars zich tegen homoseksualiteit uitspreken. “Wij zijn voor verbinding en niet voor verklaringen die ondertekend moeten worden om mensen buiten te sluiten. Wij vragen ons af: waar gaat dit over? Het gaat niet over God, niet over de liefde, niet over gelijkwaardigheid. Wij willen oproepen tot solidariteit, liefde en openheid.” In het kerkgebouw van Vrijzinnigen Schiedam is iedereen welkom bij alle activiteiten, en is iedereen gelijk.

Voor de Vrijzinnigen – voorheen De Nederlandse Protestanten Bond – is gelijkwaardigheid onvoorwaardelijk en vanzelfsprekend. Daarom vraagt de Nashville-verklaring om een tegengeluid. “Geloven in de liefde betekent geloven in mensen, álle mensen, ongeacht hun seksualiteit.” Daarnaast willen zij hiermee hun LGBTI-broeders en zusters binnen de orthodoxie een liefdevol hart onder de riem steken.

Wij geloven in de liefde

Wij zijn voor verbinding en niet voor verklaringen die ondertekend moeten worden om mensen buiten te sluiten. Wij vragen ons af: waar gaat dit over? Het gaat niet over God, niet over de liefde, niet over gelijkwaardigheid. Wij willen oproepen tot solidariteit, liefde en openheid. Iedereen is welkom in al onze gebouwen bij al onze activiteiten.

Wij voelen ons bezwaard om hierover nu in de publiciteit te komen. De #Nashville-verklaring laat ons echter geen keus om een tegengeluid te laten horen. Geloven in de liefde betekent geloven in mensen, álle mensen, ongeacht hun seksualiteit.

#NashvilleVerklaring

de Begripkwekers
Wies Houweling
Hans Leeflang
Joost Röselaers

Mediteren voor de wereldvrede op 31 december

Veel afdelingen van Vrijzinnigen Nederland doen mee met de Wereldvrede Meditatie op 31 december 2018

Geschiedenis
De eerste Wereldvrede Meditatie (‘World Healing Day’, ‘World Peace Day’, ‘Hour for Peace’) werd georganiseerd door John Randolph Price in 1986 met het doel mensen over de hele wereld te verbinden in hun focus op vrede, liefde, onderling begrip en vergevingsgezindheid. De eerste keer werd het aantal deelnemers wereldwijd geschat op 500 miljoen mensen.
Wereldwijd doen vele mensen dus aan deze vredesmeditatie mee: Greenwich Time 12.00hrs – 13.00hrs.

Hoe?
Meditatie betekent hier: vanuit eigen gedachten, visie, en levensbeschouwing je richten op wereldwijde vrede en vrijheid.
Er zijn verschillende manieren waarop deze omvangrijke meditatie kan bijdragen aan de wereldvrede. Ten eerste is er de gerichtheid op de persoonlijke, innerlijke vrede, die een basisvoorwaarde is voor het überhaupt kunnen helpen verwerkelijken van vrede in de directe leefomgeving en van daaruit blijvend kan motiveren onszelf in te spannen voor vrede wereldwijd. Ten tweede is er de meditatie als gebed, als een mogelijkheid onszelf te verbinden met de oorspronkelijke Bron van alle natuurlijk leven. Zo’n bede kan bv. zijn: ‘Mogen alle mensen in vrede en vanuit natuurlijke afstemming met elkaar leven’. Ten derde is er het gevoel bij velen dat gemeenschappelijke mentale activiteit de persoonlijke activiteit versterkt en mensen daadwerkelijk met elkaar en de kosmos verbindt, waardoor een grootschalig opgezette meditatie ook energetisch een ‘onmiddellijk effect’ kan hebben.

Waarom?
Door welke ingang men het proces ook binnenstapt, de gezamenlijke wil om door middel van gezamenlijke wereldwijde meditatie, vrede voor allen dichterbij te brengen zal op één of andere manier een effect sorteren voor de door zovelen zo begeerde wereldvrede.
Als we ons realiseren dat agressie veelal voortkomt uit de ongelijke verdeling van voedsel en grond, of uit angst voor het ‘andere’, uit hebzucht en haat, dan realiseren we ons dat agressie niet met agressie kan worden bestreden. Wel met het terugdringen van onze angst, onze hebzucht en onze haat in onze eigen geest, en dat we daar dus met elkaar ook dienen te beginnen. Als we samen ‘mediteren’, doen we dat met de gezamenlijke intentie om bij te dragen aan vrede en daarbij beginnen we bij onszelf. Die intentie is meer dan alleen een goed voornemen voor het komende nieuwe jaar: het is een stap naar het realiseren ván dat goede voornemen.
Stelt u zich eens voor, dat het mogelijk is dat elk van onze gedachten, elke handeling, elke uitwisseling met andere mensen voortaan allereerst gericht zou zijn op welzijn en vrede voor echt alle mensen: zou dat die vrede dan dichterbij brengen?

Vrijzinnigen Nederland
In onder andere de afdelingen Amerongen, Bennekom, Bilthoven, Heerde, IJsselstreek (Brummen), Lunteren, Renkum, Varsseveld, Veenendaal en Velp worden meditaties gehouden.

Informatie over de afdelingen