Afscheid voorzitter Ineke Jacobsen Jensen

Afgelopen zaterdag namen wij afscheid van onze voorzitter, Ineke Jacobsen Jensen. Zij droeg na zeven jaar voorzitterschap de hamer over aan Diederik von Meyenfeldt.

In 2012 volgde Ineke Kees Mosselman op als voorzitter. Zij was toen al twee jaar algemeen bestuurslid. De speerpunten van haar voorzitterschap zijn te vatten in de woorden verbinding, gezamenlijkheid en kwaliteit. Onder haar leiding is de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed opgericht en is een bijzonder hoogleraar voor de vrijzinnigheid, Laurens ten Kate, benoemd.

Veel tijd besteedde Ineke aan het bezoeken van de afdelingen en samenwerking met andere vrijzinnige organisaties.

Ineke heeft de vereniging meer jaren gediend dan statutair bepaald, omdat zij het proces waarin de vereniging zit goed wilde afronden. Zaterdag 21 september zijn knopen doorgehakt en kan de vereniging op weg naar een statutenwijziging.

De foto bij dit nieuws is het oude bestuur.  Op de afgelopen AV zijn de heren Paul Thorissen (Wassenaar) en Jaap Groenhof (Bilthoven) als bestuursleden benoemd.

Compassieprijs 2019

De inschrijving van nominaties voor de Compassieprijs 2019 van het Handvest voor Compassie Nederland is gesloten.

Op 13 november zal de prijsuitreiking plaatsvinden bij de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden, tijdens een symposium met als thema 30 jaar kinderrechten. Informatie hierover volgt in het najaar.
De uitreiking van de prijs en het symposium vallen samen met de viering van Leiden 10 jaar Compassiestad.

Compassieprijs

De compassieprijs wordt sinds 2011 jaarlijks uitgereikt en heeft als doel om aandacht te vestigen op projecten en personen die ‘harten verzachten, mensen verbinden en welzijn bevorderen’. Hiervoor wordt ieder jaar een nieuw thema gekozen en samenwerking gezocht met partijen die aansluiting hebben bij het thema van dat jaar. In 2019 is dat de Universiteit Leiden, in de persoon van professor Ton Liefaard. Liefaard is hoogleraar kinderrechten en bekleedt sinds 15 maart 2012 de UNICEF-leerstoel kinderrechten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

De juryleden van de compassieprijs 2019

Marleen Damen Wethouder Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn, Leiden
Laurien Koster Voorzitter Kinderrechtencollectief
Ton Liefaard Hoogleraar kinderrechten, Universiteit Leiden
Tako Rietveld Kindercorrespondent
Akhrat Selevani Winnaar Leids Jeugdlintje, ambassadeur van de Ik blijf hier-groep

Handvest voor Compassie NL verbonden aan Charter for Compassion

Internationaal is Handvest voor Compassie NL nauw verbonden met het Charter for Compassion dat is ontstaan nadat de Britse schrijfster Karen Armstrong in 2008 de TED- Award ontving voor haar oproep om compassie een leidende kracht in de wereld te laten zijn. Dit heeft geleid tot een grote verscheidenheid aan activiteiten wereldwijd, waaronder de campagne Compassionate Cities en de instelling van de Nederlandse Compassieprijs.

Boek Is Vrijheid altijd Blijheid

Is vrijheid altijd blijheid?
Vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd.

We zijn blij dat het boek er is en willen het graag met u delen. Het boek verzamelt de bijdragen van diverse auteurs en reacties de deelnemers van de diners pensants georganiseerd rondom het thema ‘Vrijheid onder druk’ ingeleid door prof. dr. Laurens ten Kate.
De publicatie is georganiseerd door de Stichting Stimulering Vrijzinnige Gedachtegoed onder eindredactie van Wies Houweling.

Het boek is te bestellen via bureau@vrijzinnigen.nl en kost € 15,-, exclusief portokosten. Graag uw adresgegevens vermelden.

Opzoomerlezing, een persoonlijk verslag

Vrijzinnig zijn in tijden van onbehagen – helpt dat?

De uitnodiging voor bovengenoemd thema sprak mij direct aan. Enerzijds de titel, maar anderzijds ook de verwijzing naar Martin Buber. Door de inleidende woorden voelde het alsof ik daardoor werd meegenomen in mijn eigen levensverhaal.

Moestuin

De verbinding met de moestuin en met de handen in de grond, bracht mij, naar mijn vele pelgrimstochten. Het constante van de ene voet voor de andere voet zetten, om vooruit te komen, is niet alleen de verbinding met de grond, maar ook met de natuur, zoals werken in een moestuin, beiden een vorm van vrijheid en verwondering.

Pelgrimstochten

Het niet ‘geloven vanuit het geloof’, maar vanuit de verhalen uit leven, deden mij opnieuw denken aan mijn pelgrimstochten. Een openbaring om te ontdekken dat ‘het geloof vastleggen’ bij mij meer is gegroeid naar persoonlijke zingeving, geworteld in mijn kinderjaren en door loutering en betekenisgeving aan mijn schaduwen (tegenslagen) verder is gegroeid op het stevig gelegde fundament door mijn ouders. Het is bij mijzelf begonnen in verbinding met de ander, een wederkerig en voortdurend proces met ook de vrijheid zijpaden te durven volgen. Deze zijpaden waren weliswaar soms grensoverschrijdend, maar dan ook zeker grensverleggend, want de filosofie en psychologie kwamen mij op deze paden tegemoet. Samenvattend bracht mij dit op het pad van de mystiek of wel de eenheidservaring. Tijdens mijn tochten, groeide mijn vertrouwen wat voor mij onder andere loslaten betekent, maar dan toch op een andere wijze vasthouden. Door mijn vele ontmoetingen met die ander, leren luisteren met meestal verdiepende dialogen. Het inspireerde mij eveneens verbinding te leggen met ‘ont moeten’, niets moet, laat het allemaal maar gebeuren. Het is een weg geworden naar een gunnende levenshouding, wat dan voor mij weer delen is, met de ander.

Verbindingen

Het gaf mij nog meer inzicht om verbindingen te leggen, waardoor mijn weg gaandeweg duidelijker is geworden. Een mooi en bijzonder voortdurend proces, heb ik na al die jaren mogen ervaren. Het is een weg, die mij heeft gevonden en ik zelf de keuze heb gemaakt deze weg te gaan volgen, maar dan wel op mijn eigen wijze. Het is een weg van vrijheid en steeds weer die verwondering en waarin het onbehagen, weliswaar een actueel hedendaags thema is, maar gaandeweg bij mij is gaan vervagen. Af en toe komt het wel terug, maar het geeft ook aan dat ik mens ben gebleven, met alles wat daarbij hoort. Een bijzonder persoonlijk feit was dat de woorden ‘geld en macht’ ook in dit thema even ter sprake kwamen, al eeuwenlang een belangrijke rol en nu nog steeds in onze samenleving. Het gaat voornamelijk over de buitenkant, terwijl juist de binnenkant veel belangrijker is, heb ik ervaren.

Schaduw omarmen

Door vele citaten word ik steeds weer geïnspireerd onder andere ‘het bestaan is een feit en het leven een kunst’ waardoor ik mij bewust ben, dat ik ‘er ben en er mag zijn’, maar het vraagt ook wel iets en dat is de ‘kunst van het leven’. Afrondend van mijn impressie over dit bijzondere thema voeg ik een voor mij belangrijk element toe, dat ik mijn schaduw omarm, die ik in mijn rugzak draag en niet zie, maar wel voel, om te beseffen dat ik die schaduw nodig heb gehad om te kunnen groeien en te ontdekken dat betekenisgeving voor mij een bijzondere deugd is geworden, wat inmiddels mijn metgezel is. Het zijn allemaal metaforen, zoals het thema “vrijzinnig in tijden van onbehagen – helpt dat? Wat ik volmondig met ‘ja’ kan beantwoorden, wat een bofkont, als je dat zo kunt ervaren.

Jan Veltman

Zie ook ons videoverslag

Verslag Opzoomerlezing 2019

Volzin schrijfwedstrijd

Volzin-schrijfwedstrijd 2019

‘Wie zal ons leiden?’

‘Wie zal ons leiden?’ luidt het thema van de Volzin-schrijfwedstrijd 2019. U bent van harte uitgenodigd om aan deze wedstrijd deel te nemen. U kunt tot 9 september een pakkend essay inzenden. Er zijn drie prijzen te winnen. Daarnaast verschijnen de bekroonde essays in het eerste nummer van Volzin in 2020.

Thema

Leiderschap heeft in onze tijd een dubbel gezicht. Paus Franciscus en Angela Merkel zijn populair, Donald Trump en Vladimir Poetin zijn dat op hun manier ook. Aan de ene kant is er alom een verlangen naar inspirerende leiders. Mensen met een visie die de talloze uitdagingen en problemen van onze tijd voortvarend aanpakken. Leiders die hun volgelingen weten te begeesteren om ongebaande wegen te gaan. Leiders ook die het niet bij mooie woorden laten, maar die zelf van aanpakken weten en met hun voeten in de modder staan. Aan de andere kant is er een roep om ‘sterke leiders’ die velen angst aanjaagt. Een sterke man – dictators zijn bijna altijd mannen! – die voor mensen de problemen oplost die zij zelf niet kunnen, durven of willen oplossen.
Ook binnen religies heeft leiderschap een dubbel gezicht. Binnen het christendom bijvoorbeeld heten leiders vanouds ‘herders’ en ‘dienaren’ te zijn. Maar niet zelden blijken kerkelijke leiders zich te verheffen boven hun kudde en meer op eigen voordeel en (seksuele) lust uit te zijn dan op het welzijn van hun gelovigen.
En dan is er nog de vraag naar leiderschap in het alledaagse leven. Hoe doe je dat eigenlijk, een geloofwaardige moeder of vader voor je kinderen zijn? Is dat een kwestie van je kinderen bevestigen of ook van hen tegenspreken? Of hoe word je in de klas of op de werkvloer iemand met gezag?
‘Wie zal ons leiden?’ is een thema dat zich in vele richtingen laat uitwerken. Elke uitwerking en invalshoek is toegestaan mits het thema maar herkenbaar blijft. De opdracht voor de Volzin-schrijfwedstrijd luidt: schrijf een pakkend essay over leiderschap. Daarin is zowel ruimte voor ervaringen als inzichten.

Voorwaarden

● De Volzin-schrijfwedstrijd staat open voor iedereen.
● De maximale lengte van de inzending is 1600 woorden.
● Inzendingen moeten uiterlijk maandag 9 september 2019, 9.00 uur, ontvangen zijn.
● Inzendingen dienen digitaal (in Word) en per e-mail te worden aangeleverd. Te mailen aan:schrijfwedstrijd@volzin.nu; bijdragen moeten voorzien zijn van personalia (naam, adres, leeftijd, geslacht, (voormalig) beroep) en de aanduiding ‘Volzin-schrijfwedstrijd 2019’; niet-digitale bijdragen worden niet in behandeling genomen.
● Inzenders verlenen aan Volzin het recht van eerste publicatie van de ingezonden bijdragen. Volzin houdt zich het recht voor inzendingen (ook) te publiceren op www.volzin.nu.
● Over de inhoud en de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
De jury hanteert bij de beoordeling van de inzendingen de volgende criteria.
De bijdrage:
● bestaat uit een persoonlijk getoonzette uitwerking van het thema;
● is origineel van inhoud en invalshoek;
● is ‘prikkelend voor de geest’;
● is helder van stijl en toegankelijk geschreven.

Jury

Voorzitter van de jury van de Volzin-schrijfwedstrijd 2019 is mgr. Joris Vercammen, oud-katholiek aartsbisschop van Utrecht. De jury bestaat verder uit: Barbara de Lange (strateeg, gespreksleider en idee-optimist, bureau Moondance), Peter Pot (directeur Dominicanenklooster Zwolle, voetbalscheidsrechter, oud-wethouder Ameland en Zwolle), Greet Prins (voorzitter Raad van Bestuur Philadelphia Zorg, kandidaat Eerste Kamer voor het CDA), Elze Riemer (godsdienstwetenschapper en journalist, lid redactieraad Volzin). Volzin-redacteur Jan van Hooydonk is secretaris van de jury.

Prijzen

De jury kiest uit de inzendingen een eerste, tweede en derde prijs. Daarnaast kiest zij nog maximaal 7 inzendingen die in aanmerking komen voor een ‘eervolle vermelding’. De winnaar van de eerste prijs ontvangt € 500,-, de winnaar van de tweede prijs € 300, -, de winnaar van de derde prijs € 200,-.
Deelnemers aan de wedstrijd krijgen uiterlijk 15 november 2019 bericht over de uitslag.
De bekroonde essays verschijnen, fraai geïllustreerd, in het eerste nummer van de jaargang 2020.
Voor meer informatie, zie: www.volzin.nu

Voormeervrijzinnigheid online

De Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed (SSVG) lanceert de website www.voormeervrijzinnigheid.nl.

Op deze website kunt u alles lezen over de werkzaamheden en de bijzondere leerstoel van de Stichting. De leerstoel Vrijzinnige religiositeit en humanisme aan de Universiteit van Humanistiek is in handen van Laurens ten Kate. De stichting is een gezamenlijk initiatief van Vrijzinnigen Nederland, Doopsgezinden en Remonstranten. Ze wil het vrijzinnig denken en handelen in de Nederlandse samenleving bevorderen.

 

Is vrijheid altijd blijheid?

Vers van de pers

Is vrijheid altijd blijheid?, vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd. Onder redactie van Wies Houweling, met medewerking van René ten Bos, Laurens ten Kate, Enis Odaci, Janneke Stegeman, Lisette Thooft en Welmoed Vlieger.

Hoe scheppen we een nieuw idee van vrijheid?

Deze woorden horen bij de vrijheden van onze tijd. Toch klinken ze in 2019 minder vanzelfsprekend fan enkele decennia geleden. Vrijheid staat onder druk. De ‘wilde globalisering’ van de markt doet mensen twijfelen aan de betekenis van individuele vrijheden, en verlangen naar houvast, identiteit en een nieuw nationaal gevoel. De auteurs zoeken ernaar een nieuwe visie op vrijheid te formuleren, voorbij markt en volk.

Diner pensants SSVG

Het boek is een weergave van de diner pensants, georganiseerd door de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed (SSVG). De inhoudsopgave is dan ook opgebouwd in dinergangen.

Meer informatie over de stichting is binnenkort te vinden op www.voormeervrijzinnigheid.nl.

ISBN 9789043529419
prijs € 15,00

Tom Mikkers nieuwe voorganger in Wassenaar

De afdeling Wassenaar heeft haar zoektocht naar een nieuwe voorganger met een positief resultaat afgerond! Vanaf 16 augustus heeft de afdeling een overeenkomst van opdracht met ds. Tom Mikkers . Wij feliciteren de afdeling met de komst van Tom Mikkers.

Op 1 september zal Tom gezamenlijk met Marthe de Vries voorgaan in de dienst en zal zij het stokje officieel aan hem overdragen.

Tom Mikkers studeerde aanvankelijk rechten in Leiden. Na anderhalf jaar stapte hij over naar de faculteit godgeleerdheid waar hij zowel het doctoraal examen levensbeschouwing als godgeleerdheid behaalde. Ook legde hij het kerkelijk examen bij de Remonstranten af. Tijdens de studie theologie startte hij samen met een medestudent een bureau voor niet-kerkelijke trouw- plechtigheden en was hiermee één van de eerste aanbieders hiervan in Nederland. Tom Mikkers werkte als remonstrants predikant in Eindhoven, Amsterdam en Delft. Tussen 2008 en 2016 was hij algemeen secretaris van de Remonstranten. In 2011 ontving hij de Spaanprijs (een tweejaarlijkse mediaprijs voor christelijke communicatie) vanwege vernieuwende kerkelijke projecten. In 2016 maakte hij de overstap naar de EO, waar hij betrokken is bij verschillende tv- en radioprogramma’s die voortvloeien uit de taak van de EO om de protestantse kerken bij de publieke omroep te representeren.

Winnaar Albert Schweitzer Prijs 2019 bekend

Albert Schweitzerprijs 2019

Jonathan Vas Nunes (31, tropenarts in opleiding) werd door de vakjury verkozen tot winnaar van de hoofdprijs.

Winnaar Jonathan Vas Nunes

De winnaar ontvangt de startsubsidie van € 5.000 voor het verder uitvoeren van zijn project ‘Genees een Wond, Koop een Bij’. Dit initiatief richt zich op het opzetten van een biologische imkerij in het Masanga Hospital in Sierra Leone. Honing heeft belangrijke desinfecterende eigenschappen en kan goed gebruikt worden voor wondverzorging. Met de plaatselijke productie van honing zorgen Jonathan en zijn
collega’s voor een betere behandeling van patiënten. Daarnaast zorgen zij voor een beter leven voor lokale bewoners én voor de bij. De jury meende in dit project een toonbeeld te zien van ontwikkelingssamenwerking 3.0. Het is een initiatief dat innovatief is, gedragen wordt door de belanghebbenden zelf en aantoonbaar effectief voor het welzijn van mens én natuur en leefomgeving.

Aanmoedigingsprijs

Een van de aanmoedigingsprijzen van € 500 was er voor het ‘Masanga Dental Health’ project van Pim Bongers (30, tropenarts in opleiding). Verwaarlozing van mondhygiëne en te laat naar een dokter stappen met gebitsproblemen zorgen soms voor ernstig uit de hand gelopen ontstekingen. Pim Bongers wil hier iets aan doen met zijn initiatief. De andere aanmoedigingsprijs ging naar ‘Stimulate to Simulate’ van Marijke Kingma (33, tropenarts). Met haar project wil Marijke Kingma een innovatieve, interactieve vorm van training van zorgmedewerkers die bevallingen begeleiden organiseren in Tanzania, teneinde de zorg in verloskamers te verbeteren.

Deel je talent met de wereld

Je talenten inzetten voor het welzijn van je medemens in Afrika, daar draait het om bij de Albert Schweitzer Prijs. Jongeren in Nederland tussen 18 en 35 jaar die werken aan een bijzonder initiatief om de gezondheid(szorg) in Afrika te verbeteren, kunnen meedingen naar deze prijs en maken kans op de startsubsidie van € 5.000.

Albert Schweitzer Publieksprijs 2019

Behalve de prijs van de vakjury, kennen we de Albert Schweitzer Publieksprijs, waarbij het publiek via onze website, www.nasf.nl, kon stemmen. Project ‘The Power of CPR’ van Hillmann Batuo (21, student geneeskunde) kreeg met 1175 stemmen de meeste stemmen en won daarmee de publieksprijs 2019 van € 1.000. Hillmann gaat reanimatievaardigheden bevorderen in Kameroen.

Over het NASF
Het NASF vindt dat ondersteuning van ontwikkelingslanden gericht moet zijn op het vergroten van zelfredzaamheid. Vanuit de visie van Albert Schweitzer gebaseerd ‘Eerbied voor het leven’, steunen wij daarom kleinschalige, op zelfredzaamheid en langere termijn gerichte gezondheidszorg gerelateerde initiatieven met passende bijdragen. Wij focussen ons daarbij op Sub-Sahara Afrika.

De Albert Schweitzer Prijs is een initiatief van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds en wordt in natura ondersteund door Foundation Max van der Stoel (FMS), 7Senses, KIT, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Optimize Me, PARTIN, ABN AMRO MeesPierson, Denk Producties en Heroes&Friends.