Apostolisch Genootschap

Apostolisch Genootschap helpt antwoorden vinden

Landelijke campagne ‘Vind het antwoord in jezelf’

Op 18 januari start het Apostolisch Genootschap een landelijke campagne. Onder de titel Vind het antwoord in jezelf prikkelt het religieus-humanistische Apostolisch Genootschap mensen om samen te filosoferen over levensvragen en te zoeken naar eigen antwoorden. Hiervoor organiseert het genootschap themaontmoetingen over:

 • Waardevol opvoeden
 • Zelfbewust zijn
 • Investeren in je relatie
 • Leven met verlies

Met radiocommercials op twee landelijke zenders wordt een breed publiek bereikt.

De website www.vindhetantwoordinjezelf.nl, internetbanners, online advertenties, driehoeksborden, social media en een mobiele app (ApPost) stellen vragen als:

 • Hoe vind je geluk als alles verloren lijkt?
 • Wat geef je je kinderen mee?
 • Ben je blij met wie je bent?

Met deze vragen daagt het genootschap mensen uit eigen antwoorden te zoeken. Uitgangspunt is dat deze ‘in jezelf’ te vinden zijn en in gesprekken met anderen. Op diverse plekken in het land worden hiervoor themaontmoetingen en lezingen georganiseerd.

Achtergrond

Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering, de 24-uurseconomie en een afnemend geloof, leiden al jaren tot ontkerkelijking. Toch hebben veel mensen behoefte aan zingeving. Het Apostolisch Genootschap biedt met de themaontmoetingen laagdrempelige mogelijkheden voor bezinning op levensvragen.

Aanmelden en informatie

www.vindhetantwoordinjezelf.nl

Over Apostolisch Genootschap

Het Apostolisch Genootschap biedt religieus-humanistische ontmoetingsplaatsen voor mensen die hun leven meer zin en inhoud willen geven. De leden inspireren elkaar om eigen antwoorden op levensvragen te vinden. Ze geloven dat al het leven voortkomt uit dezelfde oorsprong. In essentie zijn mensen dus met elkaar verbonden. Dat geeft apostolischen een gevoel van verantwoordelijkheid en spoort ze aan zorgvuldig om te gaan met elkaar, de wereld en haar bronnen. De organisatie telt in Nederland ongeveer 15.000 leden verspreid over 72 gemeenschappen. Zie ook www.apgen.nl.

Levensbeschouwing

VU-Symposium Religie doet ertoe: Levensbeschouwing & religie in het onderwijs van 2032

Op woensdag 16 maart 2016 vindt het symposium ‘Levensbeschouwing & religie in het onderwijs van 2032’ plaats. Onder het motto ‘Religie doet ertoe’ debatteren deskundigen uit wetenschap en praktijk over de plaats van levensbeschouwelijk en religieus onderwijs in de toekomst. Het resultaat van de middag wordt aangeboden aan het Platform Onderwijs 2032 en de staatssecretaris van OCW.

Doel van de dag

De uitdaging die de levensbeschouwelijke diverse samenleving aan het onderwijs stelt doordenken en een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de toekomst van levensbeschouwelijk/religieus onderwijs in een zeer divers Nederland.

“De wereld om ons heen verandert in sneltreinvaart. Steeds vaker wordt geconstateerd dat het huidige onderwijs niet langer aansluit bij de wensen van morgen. De uitdagingen van de toekomst vragen om mensen die in staat zijn zich nieuwe kennis en ontwikkelingen snel eigen te maken. Wat moeten kinderen leren op school om hen klaar te stomen voor de toekomst? De dialoog rond Onderwijs 2032 hoopt op die vraag het antwoord te geven. In de dialoog gaat het vooral om het inventariseren, afwegen en verbinden van wensen voor de maatschappelijke opdracht van de school, in het licht van huidige en toekomstige trends.” bron onsonderwijs2032

Platform Onderwijs 2032 heeft op diverse wijze informatie verzameld voor een advies aan staatssecretaris Dekker. Het advies gebruiken we als input voor het symposium.

Religie doet er toe

Vraag levensbeschouwing

De vraag waarop tijdens het symposium een antwoord zal worden gegeven, luidt: “Op welke manier kan/moet levensbeschouwing/religie een rol spelen in het onderwijs van 2032?”

We benoemen het fundamentele debat over bijzonder en openbaar onderwijs. Niet per se om een positie in te nemen, maar wel om duidelijk te maken dat de discussie gaande is over wel of niet (of anders) bijzonder onderwijs. We weten dat er diverse visies zijn, maar we willen deze middag een overstijgende dialoog aan willen gaan, waarbij de focus ligt op wat leerlingen nodig hebben in de toekomstige maatschappij.

Doelgroep

 • Studenten en docenten aan lerarenopleidingen, R&L en Theologie
 • Leerkrachten uit het PO
 • docenten uit het VO
 • Schoolleiders- en bestuurders
 • Theologen en pedagogen

Datum, locatie en prijs

Datum: Woensdagmiddag 16 maart 2016
Tijd: 13:00- 17:00 uur
Plaats: Auditorium, VU Amsterdam
Organisatoren: VU, Arkade, Windesheim
Entree: € 40,- (voor studenten €10,-)

Meer informatie en aanmelden

www.religiedoetertoe.nl

 

30 januari: Conferentie voor vrijzinnige voorgangers

Deze conferentie is voor vrijzinnige voorgangers van Vrijzinnigen Nederland, Remonstranten, Doopsgezinden, Vrijzinnig Protestanten en het Apostolisch Genootschap.

Programma

09.30 uur Ontvangst
10.00 Plenaire bijeenkomst
12.30 Lunch
13.30 Workshops
15.00 Plenaire afsluiting
16.00 Borrel

Ontvangst en welkom door Wies Houweling

Plenaire bijeenkomst

Vrijzinnig, kun je daarvoor kiezen? door Laurens ten Kate

Vrijzinnig zijn, kun je daarvoor kiezen? Vrijzinnigheid heeft te maken met zin zoeken, en daarom hoort het bij de ‘menselijke conditie’ van onze tijd. Vrijzinnig zijn verbindt in onzekerheid. Vrijzinnigheid is ons ‘lot’. Onze tijd wordt dikwijls ook neoliberaal genoemd. De christelijke politiek staat niet meer in het centrum van de macht. Moeten vrijzinnigen daar blij mee zijn? Is de vrijheid waarvoor wij staan dezelfde als die van de vrije markt?

Vrijzinnigheid en verbinding door Manuela Kalsky

Tegen alle voorspellingen in is religie niet verdwenen. Sterker nog: religie is wereldwijd booming. Ook in het seculiere Nederland is er een verscheidenheid aan levensbeschouwingen, religies en spirituele stromingen De vraag is hoe we met de hieruit voortkomende verschillen moeten omgaan. Zijn we in staat diversiteit als verrijking te zien en vruchtbaar te maken? Hoe kunnen mensen met elkaar worden verbonden op zoek naar het goede leven voor allen? Welke rol hebben vrijzinnigen hierin?
www.manualakalsky.nl

De nieuwe mens door Robin Brouwer

In onze postmoderne samenleving zijn ideologie en waarheid taboe. Alles moet toegesneden zijn op de wens van de consument. Hoe gaan wij hier in religie mee om? Durven wij nog te komen met een waarheid en ideaal dat hierop een antwoord kan zijn? Kunnen wij ons nog verbinden aan dat wat het individuele overstijgt.
www.robinbrouwercollective.nl

Lunch

Workshops: ontmoeting en verdieping

Bij inschrijving wordt iedereen voor het middagprogramma ingedeeld in een workshop. Deze zijn pluriform samengesteld zodat er de gelegenheid is kennis te maken met voorgangers van andere organisaties. Ook leden van het vrijzinnig universitair netwerk nemen deel aan de workshops. Vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties zitten de workshops voor.

Plenaire afsluiting

Boekpresentatie: Liberaal christendom, onder redactie van Rick Benjamins, Jan Offringa en Wouter Slob.
Reacties van een panel ‘verspieders’: drie mensen van buiten onze organisaties die op uitnodiging deze dag bijwonen is gevraagd om kort een verslag van hun indrukken te geven.

Locatie

Villa Heideheuvel, conferentiecentrum op het Mediapark in Hilversum,
Bob Spaaklaantje 2a,
1217 ZG Hilversum

Opgave

Bureau@vrijzinnigen.nl o.v.v naam en organisatie. Voor 20 januari aanstaande.
Deelname voor voorgangers gratis.

Organisatie

Vrijzinnig universitair netwerk: hierin ontmoeten de volgende mensen elkaar: Hans Alma, Mirjam de Baar, Tjaard Barnard, Rick Benjamins, Jan Willem van Henten, Manuela Kalsky, Peter Nissen, Wim B. Drees, Hetty Zock, Christa Anbeek, Erik Borgman, Frits de Lange, Bert Jan Lietaert Peerbolte, Fernando Enns, Laurens ten Kate, Wies Houweling: coördinator namens de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed.

De conferentie wordt u aangeboden door de stichting Seniorenhuisvesting Zuid -Veluwe.

symposium over bekeringsverhalen

Symposium over bekeringsverhalen vluchtelingen

Op vrijdag 15 januari 2016 organiseert het Centrum voor Religie en Recht een symposium over bekeringsverhalen van vluchtelingen. De laatste jaren is er een aanzienlijk aantal gerechtelijke uitspraken gedaan in asielprocedures, waarbij de vreemdeling stelde vervolging te vrezen in het land van herkomst vanwege bekering tot het christendom. De beoordeling van de geloofwaardigheid van de bekering is onderwerp van onderzoek én debat. Welke maatstaven en modellen zijn te gebruiken in het juridische proces? Hoe laten geloofsuitspraken zich toetsen?

Sprekers

Mevrouw Ineke Schuurman, werkzaam bij de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND), zal vanuit de praktijk de huidige stand van zaken schetsen en de uitdagingen voor de toekomst schetsen. Prof. dr. Joke van Saane, godsdienstpsychologe, en prof. mr. Hemme Battjes, hoogleraar migratierecht, zullen vanuit respectievelijk een theologische en juridisch perspectief een bijdrage leveren aan het debat. Joke van Saane zal spreken over een wetenschappelijk verantwoord toetsingsmodel, dat gericht is op specifieke elementen die bij een bekering op een bepaalde manier met elkaar samenhangen. Hemme Battjes zal in zijn inleiding het beleid en de rechtspraak inzake bekeringen schetsen en een aantal omstreden kwesties benoemen. Prof. dr. Hijme Stoffels, godsdienstsocioloog, zal een kritische reflectie verzorgen.

Voor wie

Professionals, beleidsmakers, advocaten, juristen, predikanten, onderzoekers, studenten en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.religie-recht.nl.

Meer informatie

Het symposium vindt plaats op vrijdag 15 januari 2016, 13.00-17.00 uur op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Op de website www.religie-recht.nl treft u meer gedetailleerde informatie aan. Daarnaast kunt u met vragen en opmerkingen altijd bij ons terecht via info@religie-recht.nl of telefonisch via 020-5986620 (Faculteit Godgeleerdheid; vraag naar dr. C. (Leon) van den Broeke, directeur Centrum voor Religie en Recht).

Bron: VU

Open brief aan de Nederlandse regering

Geachte excellenties, geachte volksvertegenwoordigers,

Met stijgende verontrusting verneemt het bestuur van de doopsgezinde geloofsgemeenschap in Nederland het gemak waarmee bewindslieden uit de Nederlandse regering en anderen woorden als oorlog in de mond nemen en ook het gemak waarmee het bombarderen van IS-stellingen als dwingende mogelijkheid wordt voorgesteld.

De doopsgezinde geloofsgemeenschap heeft vanouds het vredesgetuigenis van eminent belang gevonden om de conflicten die er in de wereld zijn te benaderen. Geweld ziet zij niet als middel om conflicten in te gaan, laat staan om conflicten te beëindigen. Welk vredesproces dan ook: politiek, menselijk, godsdienstig, het zal niet met geweld tot stand kunnen komen. Het bombarderen van doelen op de grond zal niet kunnen zonder het verlies van mensenlevens,
levens van mensen die vaak niets met het conflict te maken hebben.

Wij zien de ernstige gevolgen van de gewelddadige aanslagen in Syrië en Irak en buiten Syrië tot in Europa toe. Wij begrijpen ook de verontwaardiging daarover.
Ook wij kunnen geen enkel begrip opbrengen voor de door IS en andere groepen gepleegde verschrikkelijke aanslagen, executies, vervolging en onderdrukking. Maar wij beseffen ook dat de conflicten n het Midden-Oosten, die al zovele jaren in hevigheid worden gevoerd en die vele slachtoffers met zich meebrengen, niet eenvoudig op te lossen zijn.
Wij geven in overweging om niet dezelfde middelen te gebruiken als de tegenstanders die bestreden worden. In onze samenleving moet het mogelijk zijn om vreedzame middelen te gebruiken, die mensen bij elkaar brengen en niet nog verder uit elkaar drijven.

Voor de mensen in het Midden-Oosten, met name in Syrië, Irak, Libanon, Jordanië en Turkije zijn politieke en humane stappen nodig, die vertrouwen wekken, en die de basis kunnen zijn van een toekomst in deze landen, het liefst gebouwd op democratie en het respecteren van mensenrechten. Hulpwerk voor de slachtoffers van dit drama, steun aan organisaties die dit nastreven en het stimuleren van dialoog tussen de partijen zouden kernen van beleid behoren te zijn in plaats van de retoriek van oorlogstaal.

Een regering die spreekt in termen van oorlog, spreekt niet namens ons.
Een regering die deze conflicten met geweld wil oplossen, doet dit niet namens ons.

Het bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

F. Dukers, voorzitter
H.W. Stenvers, algemeen secretaris/directeur

 

 

Vrijzinnigen Wies Houweling

Wies Houweling: ‘Niet alleen werken, maar ook concreet in actie komen’

Een interview met Wies Houweling in het magazine De Linker Wang van de religiewerkgroep van GroenLinks. Sinds kort oriënteert zij zich binnen deze werkgroep. Haar motivatie: ‘Ik wil niet alleen werken, maar ook een bijdrage leveren aan een betere wereld’.

Meer lezen
Interview Wies Houweling (pdf)

Pelgrim Maarten

Wat beweegt de moderne pelgrim?

De nieuwe tv-serie De Pelgrim, een gezamenlijke productie van EO en IKON, volgt in zes afleveringen steeds één pelgrim met een bijzondere bestemming. Wat zoeken deze moderne pelgrims, welk proces maken ze door, wat vinden ze – onderweg of op hun bestemming – en wat is er veranderd als ze weer thuiskomen?

‘Het gaat om de weg, niet om het doel’, zeggen ze. En ze trekken de wandelschoenen aan om op weg te gaan. Honderden, soms duizenden kilometers, naar oude pelgrimsoorden als Compostella, Rome en Jeruzalem of naar een andere, persoonlijke bestemming. In grotere getale dan ooit gaan de pelgrims op pad, op zoek naar nieuwe inzichten en verandering van de eigen levensweg of juist met een maatschappelijk doel voor ogen.

‘De langste weg is de weg naar binnen’

Op 6 december de eerste aflevering (23.40 uur, NPO2), ‘De langste weg is de weg naar binnen’. Aartsbisschop Joris Vercammen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland volgt in Zweeds Lapland het spoor van de mysticus Dag Hammarskjöld. Deze Zweedse diplomaat en secretaris-generaal van de Verenigde Naties kwam in 1961 om het leven tijdens een vredesmissie in Rhodesië, het huidige Zambia. De dagboekaantekeningen die na zijn dood werden gevonden, werden een geestelijke inspiratiebron voor tienduizenden lezers. Priester-bisschop Vercammen treedt in Hammarskjölds voetsporen en pelgrimeert door een overweldigend landschap, langs merkstenen van roeping, stilte en overgave.

Pelgrim Maarten

Pelgrims Maike, Anna, Noortje en Dida

Op 13 december komt Maike Verhagen in beeld. Zij heeft een hectische periode van scheiding, remigratie en afscheid van Kosovo achter de rug. Ze zoekt rust bij onder meer de bahá’ís.

Op 20 december gaat het over Anna en over de Bayreuther Festspiele. Hier worden in de zomer opera’s van Richard Wagner uitgevoerd vanuit het Festspielhaus, dat door de Duitse componist speciaal voor dit doel is gebouwd. Een maand lang verandert Bayreuth in een bedevaartsoord. Vanuit de hele wereld komen mensen naar het stadje in Beieren om de muziek van Wagner met elkaar te beleven.

Dan is het even stil en wordt de reeks weer opgepakt op 3 januari 2016. Noortje Blokhuis, een domineesdochter, laat haar activisme zien voor GroenLinks en voor Climatmiles.

Op 10 januari 2016 komt fotografe Dida Mulder in beeld. Teleurstellingen en tegenslagen in haar leven vormen de basis voor de weg die ze, samen met wandelcoach Marijn van Zon, gaat om vertrouwen in het leven en zichzelf te herwinnen. Ze trekken langs de kusten van de Schotse Hebriden naar het eiland Iona, van oudsher een thin place, een plek waar de scheiding tussen hemel en aarde maar dun lijkt.

Op 17 januari is er een laatste aflevering. Een boeddhist onderzoekt waar zijn persoonlijke, katholieke wortels liggen en gaat op reis…

Bron: IKON/EO/Raad van Kerken

Update on Crisis Situation for Unitarians in Burundi

Message from the International Council of Unitarians and Universalists (ICUU):

Thanks for you all for the letters, petition, interventions, social media posting, prayers, donations you have been making and sharing regarding the persecution of Unitarians in Burundi and in particular the imprisonment of the Rev. Fulgence Ndagijimana.

ICUU Has been working behind the scenes with the support of and collaboration with the UUA, the United Nations Office, the ICUU Francophone Mentoring Coalition, the CUC and other related groups to free Fulgence and to assist Burundi Unitarians.

Specific details are best not aired in social media, but we do want to share with you a general update on the situation.

General update

The Rev. Fulgence Ndagijimana remains in police custody but he is being “reasonably” treated. He has full access to his lawyers and both I and Eric Cherry have been able to speak directly with Fulgence.

The Unitarian Church of Burundi has submitted full financial records for the last twelve months which are being scrutinized by government officials. Their findings are being awaited. It is hoped that the release of Fulgence can be arranged after the scrutiny has been completed. There are no guarantees and we await the outcome.

We are hopeful that we may be able to bring you positive news within the next several days.

In the meantime, please continue your efforts to raise awareness of this situation and to send communications of protect and concern to Burundi Embassies and Consulates in your own countries as well as to embassies and consulates of your own country in Burundi.

Financial donations

Financial donations are even more necessary as legal and other costs will be higher than anticipated. We may need to deploy funds very quickly, so speed is of the essence in donations. The donation link is repeated below.

Assistance and support to other Unitarians in Burundi is being arranged through a variety of channels. Know that everything possible is being undertaken.

Messages of support and prayers are welcomed by the Unitarians in Burundi at this difficult time. Please do not expect responses, they have their hands full, but know that your love and concern does make a real difference to them.

Please send donations if you can, that is one of the greatest needs at the moment.

In Faith,
Steve

You can donate online via credit card or PayPal by clicking here or at the following link:
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FCCY33L3MQTZY

Checks in $ can be sent to Burundi Appeal, ICUU, PO Box 2575, Corvallis. OR 97339, USA
Cheques in £ can be sent to Burundi Appeal, ICUU, 345 Addiscombe Road, Croydon, Surrey, CR0 7LG, UK.

Donations from US taxpayers only are tax deductible.

Graag deze petitie delen!

Opzoomerprijs

Opzoomerprijs voor theoloog Aart van Lunteren

Zaterdag 21 november 2015 ontving Aart van Lunteren (1949) de Opzoomerprijs voor zijn grote verdienste als theoloog in de tijd dat hij werkzaam was bij het Opleidingsinstituut OVP. Als decaan van deze opleiding heeft hij talloze mensen vanuit de orthodoxie naar vrijzinnig denken en geloven begeleid. Dat verdient een theologische waardering. Aart van Lunteren ontving de prijs uit handen van de voorzitter van Vrijzinnigen Nederland, Ineke Jacobsen Jensen.

DSCN1197

Cornelis Willem Opzoomer

De Opzoomerprijs is genoemd naar de hoogleraar-oprichter van Vrijzinnigen Nederland, professor Cornelis Willem Opzoomer (1821 – 1892). Hij was een Nederlandse jurist, filosoof, logicus en theoloog , die al op 24-jarige leeftijd, hoogleraar werd in Utrecht en daar zijn geruchtmakende oratie hield. Geruchtmakend omdat het voor het eerst was, dat een oratie niet in het Latijn, maar in het Nederlands werd uitgesproken, én geruchtmakend vanwege het onderwerp: ‘De wijsbegeerte den mensch met zichzelven verzoenende’.

Opzoomerlezing 2016

Op 16 april 2016 houdt Aart van Lunteren de Opzoomerlezing bij de Vrijzinnigen in Baarn. Meer informatie over de inhoud van deze lezing volgt in de komende maanden.

 

Geslaagde Algemene Vergadering

Geslaagde Algemene Vergadering

Zaterdag, 21 november 2015, hield Vrijzinnigen Nederland haar jaarlijkse Algemene Vergadering (AV) voor haar leden. In de ochtend waren er verschillende workshops en lezingen. In de middag vond de AV plaats.  Gedurende de dag was er volop gelegenheid voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen waar volop gebruik van werd gemaakt.

Wij kijken  terug op een geslaagde dag.

Impressie Algemene Vergadering

DSCN1248DSCN1201DSCN1126 Algemene Ledenvergadering 2015DSCN1201DSCN1152