Voormeervrijzinnigheid online

De Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed (SSVG) lanceert de website www.voormeervrijzinnigheid.nl.

Op deze website kunt u alles lezen over de werkzaamheden en de bijzondere leerstoel van de Stichting. De leerstoel Vrijzinnige religiositeit en humanisme aan de Universiteit van Humanistiek is in handen van Laurens ten Kate. De stichting is een gezamenlijk initiatief van Vrijzinnigen Nederland, Doopsgezinden en Remonstranten. Ze wil het vrijzinnig denken en handelen in de Nederlandse samenleving bevorderen.

 

Is vrijheid altijd blijheid?

Vers van de pers

Is vrijheid altijd blijheid?, vrijzinnige vragen over de vanzelfsprekendheden van onze tijd. Onder redactie van Wies Houweling, met medewerking van René ten Bos, Laurens ten Kate, Enis Odaci, Janneke Stegeman, Lisette Thooft en Welmoed Vlieger.

Hoe scheppen we een nieuw idee van vrijheid?

Deze woorden horen bij de vrijheden van onze tijd. Toch klinken ze in 2019 minder vanzelfsprekend fan enkele decennia geleden. Vrijheid staat onder druk. De ‘wilde globalisering’ van de markt doet mensen twijfelen aan de betekenis van individuele vrijheden, en verlangen naar houvast, identiteit en een nieuw nationaal gevoel. De auteurs zoeken ernaar een nieuwe visie op vrijheid te formuleren, voorbij markt en volk.

Diner pensants SSVG

Het boek is een weergave van de diner pensants, georganiseerd door de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed (SSVG). De inhoudsopgave is dan ook opgebouwd in dinergangen.

Meer informatie over de stichting is binnenkort te vinden op www.voormeervrijzinnigheid.nl.

ISBN 9789043529419
prijs € 15,00

Tom Mikkers nieuwe voorganger in Wassenaar

De afdeling Wassenaar heeft haar zoektocht naar een nieuwe voorganger met een positief resultaat afgerond! Vanaf 16 augustus heeft de afdeling een overeenkomst van opdracht met ds. Tom Mikkers . Wij feliciteren de afdeling met de komst van Tom Mikkers.

Op 1 september zal Tom gezamenlijk met Marthe de Vries voorgaan in de dienst en zal zij het stokje officieel aan hem overdragen.

Tom Mikkers studeerde aanvankelijk rechten in Leiden. Na anderhalf jaar stapte hij over naar de faculteit godgeleerdheid waar hij zowel het doctoraal examen levensbeschouwing als godgeleerdheid behaalde. Ook legde hij het kerkelijk examen bij de Remonstranten af. Tijdens de studie theologie startte hij samen met een medestudent een bureau voor niet-kerkelijke trouw- plechtigheden en was hiermee één van de eerste aanbieders hiervan in Nederland. Tom Mikkers werkte als remonstrants predikant in Eindhoven, Amsterdam en Delft. Tussen 2008 en 2016 was hij algemeen secretaris van de Remonstranten. In 2011 ontving hij de Spaanprijs (een tweejaarlijkse mediaprijs voor christelijke communicatie) vanwege vernieuwende kerkelijke projecten. In 2016 maakte hij de overstap naar de EO, waar hij betrokken is bij verschillende tv- en radioprogramma’s die voortvloeien uit de taak van de EO om de protestantse kerken bij de publieke omroep te representeren.

Winnaar Albert Schweitzer Prijs 2019 bekend

Albert Schweitzerprijs 2019

Jonathan Vas Nunes (31, tropenarts in opleiding) werd door de vakjury verkozen tot winnaar van de hoofdprijs.

Winnaar Jonathan Vas Nunes

De winnaar ontvangt de startsubsidie van € 5.000 voor het verder uitvoeren van zijn project ‘Genees een Wond, Koop een Bij’. Dit initiatief richt zich op het opzetten van een biologische imkerij in het Masanga Hospital in Sierra Leone. Honing heeft belangrijke desinfecterende eigenschappen en kan goed gebruikt worden voor wondverzorging. Met de plaatselijke productie van honing zorgen Jonathan en zijn
collega’s voor een betere behandeling van patiënten. Daarnaast zorgen zij voor een beter leven voor lokale bewoners én voor de bij. De jury meende in dit project een toonbeeld te zien van ontwikkelingssamenwerking 3.0. Het is een initiatief dat innovatief is, gedragen wordt door de belanghebbenden zelf en aantoonbaar effectief voor het welzijn van mens én natuur en leefomgeving.

Aanmoedigingsprijs

Een van de aanmoedigingsprijzen van € 500 was er voor het ‘Masanga Dental Health’ project van Pim Bongers (30, tropenarts in opleiding). Verwaarlozing van mondhygiëne en te laat naar een dokter stappen met gebitsproblemen zorgen soms voor ernstig uit de hand gelopen ontstekingen. Pim Bongers wil hier iets aan doen met zijn initiatief. De andere aanmoedigingsprijs ging naar ‘Stimulate to Simulate’ van Marijke Kingma (33, tropenarts). Met haar project wil Marijke Kingma een innovatieve, interactieve vorm van training van zorgmedewerkers die bevallingen begeleiden organiseren in Tanzania, teneinde de zorg in verloskamers te verbeteren.

Deel je talent met de wereld

Je talenten inzetten voor het welzijn van je medemens in Afrika, daar draait het om bij de Albert Schweitzer Prijs. Jongeren in Nederland tussen 18 en 35 jaar die werken aan een bijzonder initiatief om de gezondheid(szorg) in Afrika te verbeteren, kunnen meedingen naar deze prijs en maken kans op de startsubsidie van € 5.000.

Albert Schweitzer Publieksprijs 2019

Behalve de prijs van de vakjury, kennen we de Albert Schweitzer Publieksprijs, waarbij het publiek via onze website, www.nasf.nl, kon stemmen. Project ‘The Power of CPR’ van Hillmann Batuo (21, student geneeskunde) kreeg met 1175 stemmen de meeste stemmen en won daarmee de publieksprijs 2019 van € 1.000. Hillmann gaat reanimatievaardigheden bevorderen in Kameroen.

Over het NASF
Het NASF vindt dat ondersteuning van ontwikkelingslanden gericht moet zijn op het vergroten van zelfredzaamheid. Vanuit de visie van Albert Schweitzer gebaseerd ‘Eerbied voor het leven’, steunen wij daarom kleinschalige, op zelfredzaamheid en langere termijn gerichte gezondheidszorg gerelateerde initiatieven met passende bijdragen. Wij focussen ons daarbij op Sub-Sahara Afrika.

De Albert Schweitzer Prijs is een initiatief van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds en wordt in natura ondersteund door Foundation Max van der Stoel (FMS), 7Senses, KIT, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Optimize Me, PARTIN, ABN AMRO MeesPierson, Denk Producties en Heroes&Friends.

Opzoomerlezing 2019 door Jeanne Traas-Hageman

ZATERDAG 25 MEI 2019

Thema: Vrijzinnig zijn in tijden van onbehagen – helpt dat?

Met de Opzoomerlezing staan Vrijzinnigen Nederland stil bij de oprichting van deze vereniging, in 1870, door Prof. Dr. C.W. Opzoomer, en tegelijkertijd wordt ingegaan op de vraag hoe we ons kunnen verhouden tot de huidige werkelijkheid. Die laat ons tegenwoordig veel vormen van onbehagen zien: gele hesjes, demonstraties, algoritmen die ons lijken te beïnvloeden, weinig vertrouwen in politici, enz. enz. Wie de krant openslaat of het journaal bekijkt herkent dat maar al te goed.

Dit jaar zal mevrouw Jeanne Traas-Hageman, emeritus contextueel pastor bij Vrijzinnigen Nederland, de Opzoomerlezing verzorgen.
Zij zal ingaan op het onbehagen, en oók op de mogelijkheden van een vrijzinnige levenshouding.

Na de inleiding hopen we een open gesprek met de aanwezigen op gang te krijgen. We laten ons daarbij inspireren door een uitspraak van de godsdienstfilosoof Martin Buber (1878-1965):

“Ik heb geen theorie, ik voer een gesprek!”

Voor dat gesprek bent u allen van harte uitgenodigd. Zodat we moedig, en met heldere blik, het onbehagen verkennen en er mee leren omgaan.

Waar: Witte Kerkje, Kampstraat 8 in Baarn
Tijd: inloop 14.30 uur, lezing om 15.00 uur.

Meldt u aan via bureau@vrijzinnigen.nl

100 jaar Vrijzinnigen NPB Wassenaar

Op 2 mei 1919 werd de Nederlandsche Protestantenbond, afdeling Wassenaar opgericht. Dat is reden om het eeuwfeest te vieren.

De afdeling viert dat met een programma ‘100 jaar in 100 dagen’. Op 21 februari 2019 was de aftrap met ‘Soep vooraf’ en de start van de verkoop van lustrumzegels. Maar er is nog veel meer zoals diverse lezingen, een boekpresentatie, een lustrumvoorstelling, een orgelworkshop en een receptie. Op 9 juni wordt met de Pinksterdienst de 100 dagen feest afgesloten.

U bent van harte welkom bij de diverse activiteiten.

Wij feliciteren de afdeling van harte.

vrijzinnig pastoraat

Uitgangspunten UUA in nieuwe vertaling

De Uitgangspunten van de Unitarian Universalist Association
Nederlandse vertaling door Paul Rasor en Wies Houweling

Wij, de geloofsgemeenschappen van de Unitarian Univeralist Association, verbinden ons aan de volgende uitgangspunten:

• Dat ieder mens waardevol en uniek is;
• Rechtvaardigheid, gelijkheid en compassie in menselijke relaties;
• Acceptatie van elkaar en aanmoediging tot spirituele groei in onze geloofsgemeenschappen;
• Een vrij en verantwoordelijk zoeken naar waarheid en zin;
• Gewetensvrijheid en het gebruik van het democratische proces binnen onze geloofsgemeenschappen en in de samenleving;
• Als ideaal een wereldgemeenschap met vrede, vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen;
• Het besef dat wij deel uitmaken van een onderling afhankelijk web van alle bestaan.

De levende traditie die wij delen put uit velen bronnen:

• De ervaring van het transcendente mysterie, die ons inspireert tot vernieuwing van de geest en om open te staan voor de krachten die het leven scheppen en ondersteunen;
• Woorden en daden van profetische vrouwen en mannen, die ons uitdagen om met rechtvaardigheid, compassie en de veranderende macht van de liefde, de krachten en structuren van het kwaad te weerstaan;
• De wijsheid uit de wereldreligies, die ons inspireert in ons ethisch en geestelijk leven;
• De joodse en christelijke leer, die ons oproept om Gods liefde te beantwoorden door onze naasten als onszelf lief te hebben;
• De humanistische leer, die ons aanraadt om ons verstand en de resultaten van de wetenschap te volgen en ons waarschuwt voor afgoderij;
• De spirituele leer van de natuurreligies, die de gewijde cirkel van het leven vieren en ons leren om in harmonie met de ritmes van de natuur te leven.

Dankbaar voor het religieuze pluralisme dat ons geloof verrijkt, worden wij geïnspireerd tot dieper begrip en verbreiding van onze visie. Als vrije geloofsgemeenschappen sluiten wij dit verbond en beloven wij aan elkaar onze wederzijdse trouw en steun.

Originele Engelse versie

Unitarian Universalist Association Principles

We, the member congregations of the Unitarian Universalist Association, covenant to affirm and promote
• The inherent worth and dignity of every person;
• Justice, equity and compassion in human relations;
• Acceptance of one another and encouragement to spiritual growth in our congregations;
• A free and responsible search for truth and meaning;
• The right of conscience and the use of the democratic process within our congregations and in society at large;
• The goal of world community with peace, liberty and justice for all;
• Respect for the interdependent web of all existence of which we are a part.

The living tradition which we share draws from many sources:
• Direct experience of that transcending mystery and wonder, affirmed in all cultures, which moves us to a renewal of the spirit and an openness to the forces which create and uphold life;
• Words and deeds of prophetic women and men which challenge us to confront powers and structures of evil with justice, compassion and the transforming power of love;
• Wisdom from the world’s religions which inspires us in our ethical and spiritual life;
• Jewish and Christian teachings which call us to respond to God’s love by loving our neighbors as ourselves;
• Humanist teachings which counsel us to heed the guidance of reason and the results of science, and warn us against idolatries of the mind and spirit;
• Spiritual teachings of Earth-centered traditions which celebrate the sacred circle of life and instruct us to live in harmony with the rhythms of nature.

Grateful for the religious pluralism which enriches and ennobles our faith, we are inspired to deepen our understanding and expand our vision. As free congregations we enter into this covenant, promising to one another our mutual trust and support.

Pinksterweekend EUT 2019

In het Pinksterweekend, 7 – 10 juni 2019, vindt in Berlijn het European Unitarians Together plaats. Dit is een samenkomst van de Europese Unitariërs en Universalisten. Het thema van de conferentie is Variety – Spice of Life?

Onze Wies Houweling is een van de keynote speakers. Zij vraagt zich af of vrijzinnigen wel van diversiteit houden. De lezing is op maandag 10 juni.

U bent van harte welkom en voor alle informatie en opgave kunt u terecht op www.eut-2019.org

Janneke Stegeman

Zielsplekken van start in Nijmegen

Samen luisteren en vertellen. Jezelf verrijken door te delen wat je raakt. Dat is het doel van de 4 bijeenkomsten van Zielsplekken, georganiseerd door Vrijzinnigen Nederland. Je laat je spiritueel voeden door samen levenservaringen uit te wisselen. Welk levenspad heb jij bijvoorbeeld gevonden en/of gevolgd? Door hierover samen in gesprek te gaan, zal je zelf een groei doormaken.

Laat jij je ook inspireren? Geef je op voor de Zielsplekken! En groei door ervaringen te delen over welke bronnen je zoekt en vindt. Over welk levenspad jij volgt of wilt volgen. Facilitator en enthousiaste begeleider van Zielsplekken is Janneke Stegeman (1980) uit Amsterdam.

Deze serie gesprekken vindt plaats in de Salon van de Thiemeloods in Nijmegen, Leemptstraat 32. De bijeenkomsten zijn op woensdag 6 en 20 maart en op 3 en 17 april. Het begint om 18.00 en we eten eerst met elkaar.

Informatie en opgave: www.zielsplekken.nl

Vrijzinnige lezing 2019

Theo Hobson verzorgt De Vrijzinnige Lezing

Kan liberaal christendom gereanimeerd worden?

De opmerkelijke Britse theoloog Theo Hobson (1972) verzorgt op vrijdag 15 maart De Vrijzinnige Lezing in de Utrechtse Geertekerk. De dag erna, op zaterdag 16 maart, spreekt hij tijdens een masterclass die De Vrijzinnige Lezing samen met Op Goed Gerucht organiseert over de predikant in de publieke ruimte.

Hobson trok brede aandacht met zijn boeken Reinventing Liberal Christianity (2013) en God Created Humanism (2017). Hij manifesteert zich daarnaast vooral in de publieke ruimte met artikelen in kranten en tijdschriften. Humoristisch en polemisch verduidelijkt hij de rol van geloof in de huidige samenleving. Hij verdedigt dat het christendom de seculiere samenleving van harte moet ondersteunen omdat die waardevol is en hij verwijt het liberale christendom dat het zichzelf in de vingers heeft gesneden door ritueel en viering te verwaarlozen. Hij bepleit een heruitgevonden vrijzinnigheid, die in eigen huis overtuigend christelijk is en in de publieke ruimte uitgesproken humanistisch.

In zijn Vrijzinnige Lezing die de titel draagt: Kan liberaal christendom gereanimeerd worden? geeft Hobson een overzicht van zijn carrière. Hij bespreekt de religieuze invloeden die hij onderging, zijn overgang van academische theologie naar journalistiek, zijn moeizame verhouding tot de Kerk van Engeland en zijn recente werk als kunstenaar. Hij zal de drie kernaspecten van zijn denken – geloof, theopolitiek en ritueel – toelichten. Die aspecten zijn alle drie verbonden met zijn herziening van ‘liberaal christendom’, een traditie die feitelijk ten onderging aan het eind van de twintigste eeuw en een wederopbouw nodig heeft. Religieuze kunst kan een liberale christelijke cultuur reanimeren en in de lezing belicht Hobson een aantal lopende projecten.

De Vrijzinnige Lezing
Datum: 15 maart 2018
Locatie: Geertekerk Utrecht
Tijd: de lezing begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur
Kosten: € 10, voor studenten, minima en leden/vrienden van de Geertekerk € 5
Opgave: via de website www.devrijzinnigelezing.nl