ANBI-gegevens Arnhem

ANBI-gegevens 2018 Vrijzinnigen NPB Arnhem, mei 2019

Naam De Vereniging “Afdeling Arnhem en Omstreken van de Nederlandsche Protestantenbond”.

Werknaam: Vrijzinnigen NPB Arnhem

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)  

KvK nummer: 40123164

 

Het post- of bezoekadres van de afdeling Secretariaat:

dhr. P.B. Boersma

Prins Hendriklaan 12

6881 HW Velp

 

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de afdeling De Vereniging stelt zich ten doel de bevordering van de vrije ontwikkeling van het godsdienstig leven in het algemeen en van het vrijzinnig christelijk geloofsleven – zowel binnen als buiten de kerk – in het bijzonder.

Zij tracht dat doel te bereiken door:

–          Het doen houden van lezingen, voordrachten en presentaties

–          Het doen organiseren van exposities

met een spiritueel karakter

–          Het doen houden van kerkdiensten in samenwerking met andere plaatselijke vrijzinnige kerken

–          Het samenwerken met andere kerkgenootschappen in het verband van de Raad van Kerken Arnhem

De hoofdlijnen van het beleidsplan De kleine niet zelf kerkhoudende Afdeling heeft geen eigenstandig beleidsplan, maar baseert zich op en sluit aan bij het beleidsplan van de landelijke organisatie Vrijzinnigen Nederland te Amersfoort.

De afdeling heeft een eigen bestuur en houdt 1x per jaar een ledenvergadering ten einde werkzaamheden en plannen te bespreken.

De penningmeester int de contributies en beheert de financiën. Een Commissie tot het nazien van de boeken controleert jaarlijks de boekhouding en de bankrekeningen. Ze doet verslag van haar bevindingen aan de ledenvergadering die vervolgens kan besluiten tot décharge van het bestuur omtrent het gevoerde financiële beleid.

Functies bestuurders De vereniging heeft een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
Beloningsbeleid Bestuurders zijn onbezoldigd.

 

 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

 

De activiteiten van de vereniging omvatten in 2018:

–          Het ondersteunen van de organisatie van de samenwerkende vrijzinnige kerken in Arnhem

–          Het deelnemen aan het overleg binnen de Raad van Kerken te Arnhem

–          Het ondersteunen van de organisatie van lezingen, presentaties en concerten

–          Het bijwonen van regionale en landelijke vergaderingen van Vrijzinnigen Nederland door het bestuur

 

Een financiële verantwoording

–          staat van baten en lasten (zie bijlage)

–          toelichting (zie bijlage)

Deze moet binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar gepubliceerd worden voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december. Als de afdeling een kalenderjaar als boekjaar aanhoudt, moet nu de verantwoording over het afgelopen jaar 2016 gepubliceerd worden.

20190520 Jaarrekening 2018 Vrijzinnigen NPB Arnhem tbv website

20190520 Begroting 2020 Vrijzinnigen NPB Arnhem tbv website