Veelgestelde vragen

Wanneer is Vrijzinnigen Nederland opgericht?
Wat is de organisatiestructuur?
Wie kan lid worden?
Met welke organisaties werken we samen?

Wanneer is Vrijzinnigen Nederland opgericht?

Vrijzinnigen Nederland is een vereniging die is opgericht op 15 juli 1870 in Utrecht. De voorbereidingen voor de oprichting vonden plaats in Drachten. De vereniging begon onder de naam Nederlandse Protestanten Bond. In 1991 werd de naam gewijzigd in Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB en vanaf 2014 gaan wij verder als Vrijzinnigen Nederland (VN).

In eerste instantie is de vereniging opgericht om tegenwicht te bieden aan de verrechtsing van de Nederlandse Hervormde Kerk. De vereniging stelde zich ten doel de belangen te behartigen van allen die zich binnen of buiten de kerken tot de ‘modern-godsdienstige richting’ rekenden. Men deed dat door jaarlijks een tweedaagse conferentie te beleggen zoals al in Duitsland bestond, de zogenaamde Protestantendag.

Al snel werden er plaatselijke afdelingen opgericht. Vooral in plaatsen waar geen modern godsdienstige kerkelijke gemeenten waren. Nu ziet men de afdelingen vooral in de gebieden van de biblebelt als tegenhanger van de meer orthodoxere kerken. Er zijn op dit moment 45 afdelingen.

Vanaf 1875 werd er een opinie weekblad uitgegeven onder de naam De Hervorming en later onder de naam Weekblad van de Nederlandse Protestantenbond.

Vandaag de dag is er nog een ledenblad met de naam Ruimte/Mens & Tijd, gratis voor leden en begunstigers. Er is ook een digitale nieuwsbrief die maandelijks verschijnt en waar u zich voor kunt aanmelden via de website.

Wat is de organisatiestructuur?

Vrijzinnigen Nederland is een vereniging. Het bestaat uit een hoofdbestuur, algemene leden en afdelingen met leden en begunstigers. Het hoogste beslisorgaan is de Algemene Vergadering  (AV) die jaarlijks wordt gehouden. Daarin hebben alle leden stemrecht via een getrapt systeem. De afdelingsleden worden vertegenwoordigd door een afgevaardigde van de afdeling naar de AV. Algemene Leden en landelijke ereleden hebben zelf stemrecht in de AV. Voorstellen van het hoofdbestuur dienen allereerst in de plaatselijke ledenvergadering worden besproken zodat afgevaardigde(n) naar de AV tot een goede afweging kan komen.

Wie kan lid worden?

Iedereen die zich verbonden voelt met het  vrijzinnige gedachtegoed kan lid worden van de vereniging. U kunt lid worden van een afdeling of landelijk Algemeen Lid. Beide lidmaatschappen betekenen dat u lid bent van de landelijke organisatie. Afdelingsleden zijn via de plaatselijke vereniging verbonden met de landelijke vereniging. Het afdelingsbestuur draagt per lid/begunstiger een vastgesteld bedrag af aan de landelijk organisatie. Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u mailen naar: bureau@vrijzinnigen.nl of bellen naar 033 468 90 00.

Activiteiten

In de afdelingen van Vrijzinnigen Nederland kunt u terecht voor vieringen, meditaties, lees-, theologische en filosofische kringen, lezingen, filmavonden  en cursussen op gebied van theologie, filosofie, spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid.

Een of tweemaal per jaar vindt de Algemene Vergadering plaats waar aandacht is voor de zakelijke en inhoudelijke kant van de vereniging. Daarnaast is er die dag ook een inhoudelijk programma om leden en afdelingsbesturen te inspireren. U vindt hier een overzicht van alle afdelingen.

Met welke organisaties werken we samen?

Vrijzinnigen Nederland werkt onder meer samen met de Remonstranten, het Apostolisch Genootschap, de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten en de Doopsgezinden. Eenmaal in de vier jaar organiseren deze organisaties een gezamenlijke Inspiratiedag.

Daarnaast houden we contact met andere organisaties die het vrijzinnig gedachtegoed vertegenwoordigen.

Internationaal

Vrijzinnigen Nederland werkt internationaal samen met de International Council of Unitarians and Universalist en met de International Association of Religious Freedom. Voor meer infomatie: www.icuu.net en www.iarf.info.

Meer weten?

Steun ons
Missie en Visie
Vrijzinnige zeven