allegoeds

Steun Allegoeds met uw stem!

Elk jaar geeft de NCRV een bedrag aan drie goede doelen die op een bijzondere manier bijdragen aan een warme, zorgzame samenleving. Wie dat mooie bedrag krijgt, wordt bepaald door het aantal stemmen dat deze doelen krijgen. De drie goede doelen met de meeste stemmen winnen respectievelijk € 10.000,- € 5.000,- of € 2.500,-.

Allegoeds

Ook Stichting Allegoeds is één van die goede doelen die kans maakt om te winnen. Allegoeds organiseert (aangepaste) vakanties voor ouderen met een fysieke en/of sociale beperking en voor mensen met een smalle beurs. Er is een volledig aangepast groepshotel Het Bosgoed voor mensen met een zorgvraag.

Stichting Allegoeds is voortgekomen uit de sociale en maatschappelijke activiteiten van onze vereniging.

Stem

Uw stem is meer dan welkom! Stem vóór 29 september op Stichting Allegoeds via: www.ncrv.nl/geven/stichting-allegoeds

misverstanden voltooid leven

Negen misverstanden rond ‘voltooid leven’

De initiatiefwet die bekend staat als ‘voltooidlevenwet’ dwingt ons goed na te denken over hulp bij zelfdoding. Het betreft vooralsnog ouderen die hun leven voltooid vinden en enkel nog stervenshulp wensen. Dat vraagt volgens humanist Brecht Molenaar om een maatschappelijk debat zonder misverstanden, terwijl die er wel zijn.

Ten eerste heet de wet officieel ‘Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek’. Het begrip ‘voltooid leven’ komt daar niet in voor.

Ten tweede wordt ‘voltooid leven’ gepresenteerd als een fenomeen dat bestaat en mensen kan treffen, zoals ook een feestje eens is afgelopen: het leven is klaar. We moeten daarentegen nadenken over het besluit om het leven als voltooid te beschouwen.

Ten derde heeft ‘voltooid leven’ een positieve associatie, zo van: het was tot nog toe vooral vervullend: een geslaagd feestje. Ik zou me nog steeds met het leven kunnen verbinden, maar gezien wat me er verder nog van te wachten staat, wil ik dat niet. Ik wil er met een goede dood uit kunnen stappen. Dat vraagt eigenlijk niet om een leeftijdsgrens noch om hulp, maar gewoonweg om ‘de pil van Drion’. Dit lijkt om een gelukkige voltooiing van autonome levenskunst te gaan als iets waar veel hedendaagse mensen blijkbaar warm voor lopen. In de toelichting op het wetsvoorstel gaat het daarentegen over mensen die (zonder medische grondslag) lijden aan het leven zelf. Je kunt je afvragen hoe autonoom mensen zijn als elke nieuwe dag een kwelling is: gaat het bij lijdensdruk niet (deels) om een onvermogen zich nog met het leven te verbinden?

misverstanden voltooid leven

Ten vierde zullen mensen niet ‘puur’ aan het leven lijden. Het leven laat zich enkel aan ons kennen in een opeenvolging van ervaringen. Die kunnen vervullend zijn, maar dat hoeft zeker niet. Mensen kunnen ernstig lijden onder ervaringen van eenzaamheid (de kern van veel lijden), sociale overbodigheid, moeheid (geestelijk of psychisch), angst (zeg voor de ontluistering van dementie), vernedering (bijvoorbeeld wanneer zij zorgafhankelijkheid door verlies van autonomie als vernederend ervaren), enzovoorts. Dát zijn de verschijnselen die hun doen besluiten het leven als ‘voltooid’ te benoemen.

Ten vijfde kennen niet alleen ouderen vanaf 75 een doodsverlangen zonder medische grondslag. De ervaring van het leven als een feestje is niet voor iedereen weggelegd! Talloze mensen (en daarmee ook hun naasten!) krijgen vroeg of laat te maken met ingrijpende verlieservaringen. Het lukt lang niet altijd om weer de controle over verliessituaties te herwinnen. Kwetsbaarheid is immers met het leven gegeven.

Ten zesde is kwetsbaarheid geen onwaarde, want zoals Lucebert al dichtte: ‘Alles van waarde is weerloos’.

Ten zevende is professionele zorgverlening binnen onze maakbaarheidscultuur gelijk komen te staan aan het effectief herstellen (medisch of psychosociaal) van verliessituaties. We hebben daarmee enorme successen geboekt, maar zorgverlening geldt niet meer als het relationeel bijstaan van mensen in hun nood noch als een morele aangelegenheid waarin ook onmacht en troost een plaats mogen innemen.

Ten achtste kan de levenskracht van mensen ondanks alle goede zorg toch volledig uitgeput raken. Er kunnen dan ook invoelbare beweegredenen schuilgaan achter een zelfgekozen levenseinde. Die vragen inderdaad om een zorgzame respons, maar er bestaat in de huidige toepassing van de euthanasiewet al ruimte om dan een beroep te doen op existentieel lijden door ontbrekend levensperspectief. Dat kent geen leeftijdsgrens. Er komt wel een arts en een geheel andere toetsingsprocedure bij aan te pas. De levensbeëindiging geldt ook niet als bekroning van autonomie, maar als passend handelen in het geval van ontwrichtende nood.

Ten negende worden bezwaren tegen het wetsvoorstel gemakkelijk weggezet als godsdienstig en dus conservatief. De suggestie wordt gewekt dat de tijd van zulke grote verhalen, lees: godsdiensten, achter de rug is. Niettemin lijkt er zich een nieuwe verlossingsideologie aan ons op te dringen. Uit de mêlee van ontkerkelijking, ontzuiling, secularisering maar vooral individualisering is het Grote Verhaal van Zelfbeschikking boven komen drijven. Aangedreven door neoliberalisme, (positieve) psychologie, de illusie dat het leven maakbaar is en kwetsbaarheid een onwaarde, resteert in dit verhaal louter nog de waarde van zelfbeschikking die is gericht op een toestand van individueel welbevinden.

misverstanden voltooid leven

Mijn visie

Zelf vrees ik dat onze samenleving er met de eventuele nieuwe wet niet socialer op zal worden. Eerder onherbergzaam. Het begrip ‘voltooid leven’ zie ik vooral als een meesterlijk gevonden lobbybegrip in de plaats van ‘zelfdoding’ of minder eufemistisch ‘zelfmoord’. Mijn bezwaren komen voort uit een humanistische, dus seculiere spiritualiteit.

Je kunt humanisme beschrijven als de intentie een bijdrage te leveren aan de menselijke waardigheid. Ik doel vooral op het gedachtegoed dat ten grondslag lag aan de oprichting van het Humanistisch Verbond. Men kende een kleine strijd (gelijkberechtiging van ongodsdienstigen en buitenkerkelijken), maar de grote was belangrijker. Dat was een strijd om de geest, een strijd tegen nihilisme. Hoe zouden we in die geest moeten denken over het wetsvoorstel?

Wanneer de illusie van zelfbeschikking ons in het (samen)leven zou moeten gaan leiden, dan vrees ik dat we inderdaad op het hellende vlak zitten dat al werd gevreesd als gevolg van de euthanasiewet. Ik ben bang dat deze vrees wordt bewaarheid: hellend richting nihilisme.

Brecht Molenaar

Meer informatie

Dit artikel is gepubliceerd in De Linker Wang, het magazine van de religiewerkgroep van GroenLinks.

Kwetsbaarheid
De kwetsbare mens in de zorg

Karen Armstrong

Karen Armstrong wordt eredoctor aan de VU

Compassie. Daar draait het om in het werk van de Britse letterkundige en religiewetenschapper Karen Armstrong. Ze benadrukt die gemeenschappelijke kern in religieuze tradities en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het gesprek over de positie van verschillende religies in de samenleving.

Omdat haar verdienste goed past bij de bijdrage die de Vrije Universiteit Amsterdam wil leveren aan de dialoog tussen verschillende religies en aan het denken over hun rol in de maatschappij, krijgt Armstrong een eredoctoraat in Theologie en Religiestudies.

Tijdens de opening van het academisch jaar ontvangt ze maandag 4 september de eretitel van haar erepromotor Manuela Kalsky, bijzonder hoogleraar op de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving.

21 boeken in 45 talen vertaald

Op het gebied van interreligieuze dialoog en religieuze tolerantie in het publieke domein is Karen Armstrong een van de meest vooraanstaande experts ter wereld. Ze is wereldwijd een veelgevraagd spreker en adviseerde onder andere het Nederlandse en Amerikaanse parlement op het gebied van Islam en religieus extremisme. Haar 21 boeken zijn vertaald in 45 talen en zijn vaak bestsellers.

Erepromotor Manuela Kalsky: “Religieuze pluraliteit neemt in de samenleving en ook aan de VU alleen maar verder toe. We hebben publieke intellectuelen als Karen Armstrong nodig om die pluraliteit voor een breed publiek te duiden.” In haar bekendste werk A History of God: The 4000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam vertelt Armstrong toegankelijk over de inzichten uit de religiewetenschappen.

Karen Armstrong

Verbinding in tijden van polarisatie

Samen met leiders en grote denkers uit alle wereldreligies, onder wie de Nederlandse rabbijn Awraham Soetendorp, heeft Armstrong een maatschappelijke beweging geïnitieerd onder de naam ‘Charter for Compassion’. Met dit handvest wil ze de verbinding bevorderen tussen religies, zingeving en maatschappelijk engagement. “Armstrongs Charter for Compassion sluit naadloos aan bij het streven van onze faculteit om de positieve krachten van levensbeschouwelijke diversiteit in de samenleving zichtbaar te maken en te bevorderen”, aldus Ruard Ganzevoort, decaan van de theologische faculteit. Hij benadrukt dat het streven naar compassie bijzonder actueel is in een wereld gekenmerkt door sociaal-culturele en religieuze polarisatie.

Het werk van Armstrong vertegenwoordigt volgens Ganzevoort de ambitie van zijn faculteit om theologisch en religiewetenschappelijk onderzoek maatschappelijk relevant te maken.

Bron: www.godgeleerdheid.vu.nl | Foto: Website Charter for Compassion

Berthe van Soest winnares FEM Talks 2017

Berthe van Soest is met haar verhaal ‘De rozenkrans’ winnares geworden van FEM Talks 2017 ‘Wat bezielt je?’. Marijke Verduyn ontving de publieksprijs met haar betoog over ‘Vergeten woorden’.

De rozenkrans

In ‘De rozenkrans’ beschrijft Van Soest haar ervaringen die ze opdeed op de weg van de devotie. Een ontdekkingstocht. Veel vrouwen belopen dit pad al eeuwen, maar hun ervaringen komen zelden in de openbaarheid. Wellicht omdat zij het als vanzelfsprekend beschouwen of het een te intieme weg vinden.

De jury vond haar verhaal authentiek, origineel en bijzonder omdat zij verschillende geloofstradities verbindt.

Publieksprijs

Het publiek was het meest gecharmeerd van het verhaal ‘Vergeten woorden’ door Marijke Verduyn. Zij vertelde over geest, genade, zonde en ziel en hoe die haar bezielen in het dagelijks leven.

Meer informatie

De rozenkrans (pdf)
Vergeten woorden(pdf)
Lees ook de andere verhalen van de finalisten
FEM Talks 2017 Wat bezielt je?

Finale FEM Talks

Finale ‘FEM Talks’ 25 juni in Paradiso

Wat bezielt vrouwen?

Met deze vraag biedt ‘FEM Talks’ vrouwen van alle leeftijden de mogelijkheid om een inspirerend betoog te vertellen over wat hen bezielt. Hoogtepunt van dit initiatief is de finale van ‘FEM Talks’ op zondag 25 juni aanstaande in Paradiso te Amsterdam.

Bezieling

Met ‘FEM Talks’ wil Vrijzinnigen Nederland vrouwen een stem geven. Zij komen nog steeds te weinig aan het woord. Dit is de tweede keer dat ‘FEM Talks’ wordt georganiseerd.

Finale FEM Talks

Finalisten

Uit de vele inzendingen is door de vakjury, bestaande uit auteur Lisette Thooft en theoloog Janneke Stegeman, een selectie gemaakt van vijf finalisten. Zij vertellen in Paradiso hun verhaal.

Deze finalisten zijn Inge Bosscha, Maud Dik, Berthe van Soest, Ineke Verdoner en Marijke Verduyn. De winnares verdient een ‘hemelse’ reis naar Rome.

Daarnaast is er een publieksprijs die door de aanwezigen wordt toegekend.

Shirma Rouse

De muzikale omlijsting van deze finale wordt verzorgd door zangeres Shirma Rouse, bekend van The Voice en DWDD. Haar enorme bereik, soulvolle en rijke stemgeluid maken haar tot een populaire en veelgevraagde zangeres.

Datum en locatie

 • 25 juni 2017 van 10.30 tot 13.00 uur in Paradiso, Weteringschans 6-8, Amsterdam
 • Entree: € 5,00
 • Kaartjes kunt u rechtstreeks bestellen via www.paradiso.nl of via bureau@vrijzinnigen.nl of kopen aan de kassa van Paradiso
Kloostergesprek

Kloostertafelgesprek met Manuela Kalsky

Op maandag 26 juni 2017 vindt in het Dominicanenklooster Huissen een kloostertafelgesprek plaats met Manuela Kalsky,  hoogleraar van de Edward Schillebeeckx-leerstoel voor Theologie en Samenleving aan de Vrije Universiteit en directeur van het Dominicaans Studiecentrum (DSTS) over MiX, de glossy over multireligiositeit.

Mixen en Matchen

Kalsky houdt een inleiding over het mixen en matchen van religie. Om 18.30 uur kunt u deelnemen aan een gebedsviering samen met de communiteit. Daarna volgt een aperitief en een kloostermaaltijd. Tijdens deze maaltijd gaan we gezamenlijk dieper in op het thema van flexibel geloven.

Kloostergesprek

Onderzoek multireligiositeit

Reden voor dit kloostertafelgesprek is het onderzoek naar multireligiositeit dat het DSTS en de Edward Schillebeeckx-leerstoel uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek zijn onder andere vertaald naar de glossy MiX. Bovendien zijn in MiX verschillende flexibele gelovigen geportretteerd. Deze prachtige glossy is onder andere te koop bij het Dominicanenklooster Huissen.

Aanmelden en informatie

Voor dit kloostertafelgesprek kunt u zich aanmelden via www.kloosterhuissen.nl. Meer informatie kunt u krijgen door te bellen naar het klooster via 026-32 64 422 of door te mailen naar info@kloosterhuissen.nl.

 

Conferentie IARF

Conferentie over toekomst interreligieuze dialoog

Van 11 tot 14 september 2017 vindt in Polen een conferentie plaats waarbij vertegenwoordigers van verschillende religies met elkaar in gesprek gaan.

Jaarlijks organiseert de Internationale Organisatie voor Religieuze Vrijheid (de IARF) een conferentie in Europa, dit keer met als thema ‘Interreligieuze dialoog en minderhedenproblematiek in Europa’.

conferentie IARF

Conferentie

’Dit onderwerp heeft de aandacht van Europa’, aldus de organisatie, ‘maar de manier waarop er over gediscussieerd wordt is alarmerend. Complexe situaties worden soms gebagatelliseerd’.

Tijdens de meerdaagse conferentie zullen sprekers uit heel Europa het woord houden, zoals prof. dr. Anton Wessels, gespecialiseerd in de islamitische en christelijke traditie, de Poolse activist Konstanty Gebert en vertegenwoordigers van joodse, christelijke en islamitische tradities.

De IARF zet zich al meer dan honderd jaar in voor religieuze vrijheid.

Meer informatie

IARF 2017
Flyer IARF 2017 (pdf)

Volzin-schrijfwedstrijd

Schrijfwedstrijd Volzin: De waarheid zal ons bevrijden

Het maandblad Volzin organiseert voor de tiende maal een schrijfwedstrijd. ‘De waarheid zal ons bevrijden’ luidt het actuele en bijbelse thema. De opdracht luidt: Schrijf een spannend en persoonlijk  essay over de verhouding tussen waarheid en bevrijding, in de samenleving, in de politiek, in de religie of in uw persoonlijke leven. De winnende essays worden gepubliceerd in het eerste nummer van Volzin in 2018.

Kernovertuiging christendom

Het thema van de Volzin-schrijfwedstrijd is ontleend aan het Evangelie van Johannes (8,33). Deze zin drukt een kernovertuiging van het christendom uit, waarbij ‘de waarheid’ in dit evangelie wel verstaan moet worden als ‘Christus’.

Maar geloven christenen anno 2017 dit nog wel?  Voor veel ongelovigen zal deze zin een gruwel zijn: zij zien een nauwe samenhang tussen het koesteren van een (exclusieve) waarheid en (religieuze) intolerantie. Maar dat geldt ook voor veel christenen die niet meer zo stevig in hun schoenen staan, dan wel ‘door de Verlichting zijn heengegaan’.

Waarheid

Er is trouwens nog een probleem met de gedachte dat mensen de Waarheid zouden kennen. De Bijbel wees er al op en de latere mystieke traditie in jodendom, christendom en islam herhaalt het: God is nooit geheel kenbaar. Vandaar ook het bijbelse beeldverbod.

In onze tijd beklemtoont de postmoderne filosofie dat het menselijke kennen onvolledig is en onvolkomen is. Maar verliest de waarheid, hoe bescheiden wellicht ook opgevat, daarmee ook haar bevrijdende kracht?

Persoonlijke component

Naast een maatschappelijke en religieuze kant zit er ook een persoonlijke component aan het inzicht dat ‘de waarheid ons zal bevrijden’. Dokters willen tegenover hun patiënten geen mooi weer spelen en menen dat het beter is de patiënt ‘de waarheid’ over zijn of haar ziekte te vertellen.

Ook psychotherapie is erop gericht dat de cliënt ‘de waarheid’ omtrent het eigen leven onder ogen ziet. In de acceptatie van de werkelijkheid ligt je redding, heet het. Maar dat kan natuurlijk wél pijnlijk zijn: want de waarheid accepteren zal ook inhouden dat je de mislukkingen in je leven moet accepteren.

Volzin schrijfwedstrijd

 

De opdracht voor de Volzin-schrijfwedstrijd 2017 luidt: schrijf een pakkend essay over ‘de waarheid die ons bevrijdt’.

Voorwaarden

 • De Volzin-schrijfwedstrijd staat open voor iedereen.
 • De bijdrage van maximaal 1600 woorden moet uiterlijk vrijdag 1 september binnen zijn.
 • Inzendingen dienen digitaal (in Word) en per e-mail te worden aangeleverd. Mail naar: schrijfwedstrijd@volzin.nu
 • Voorzie uw bijdrage van personalia (naam, adres, leeftijd, geslacht, beroep) en de aanduiding ‘Volzin-schrijfwedstrijd 2017’; niet-digitale bijdragen neemt de jury niet in behandeling.
 • U verleent Volzin het recht van eerste publicatie van uw ingezonden bijdrage in het magazine en/of op de website www.volzin.nu
 • Over de inhoud en de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Uw bijdrage

 • bestaat uit een persoonlijk getoonzette uitwerking van het thema
 • is origineel van inhoud en invalshoek
 • is helder van stijl en toegankelijk geschreven

Prijzen en publicatie

Een deskundige jury kiest uit de inzendingen de drie beste essays. Voorzitter is Janneke Stegeman, Theoloog des Vaderlands en columnist van Volzin. De andere juryleden zijn: Hanke Helms, Jan van Hooydonk, Jan Offringa, David Roelofs en Holkje van der Veer.

De uitslag wordt bekend gemaakt in het eerste nummer van de jaargang 2018 (5 januari 2018). Daarin verschijnen ook de winnende essays. De winnaars ontvangen respectievelijk 500, 300 en 200 euro.

Bron:  Volzin

finale FEM TALKS

FEM Talks ‘Wat bezielt je?’

Wij nodigen vrouwen,  jong en oud, uit om deel te nemen aan FEM Talks en een inspirerend betoog te schrijven over wat jou bezielt. Waar word jij warm van, voor wat loop jij je benen uit je lijf, waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Mail je bijdrage van maximaal 1000 woorden vóór 5 juni aanstaande aan bureau@vrijzinnigen.nl.

Jury

De jury, met onder andere, Lisette Thooft (winnares 2014) en Janneke Stegeman (Theologe des Vaderlands) kiest uit alle inzendingen de vijf beste finalisten die hun verhaal mogen houden op zondag 25 juni 2017 in Paradiso in Amsterdam. Dat is immers de plek waar vrouwen voor het eerst het woord namen op de kansel van de toenmalige Vrije Gemeente Amsterdam.

De winnares wint een ‘Hemelse reis’ naar Rome. En zangeres Shirma Rouse, bekend van The Voice en DWDD zorgt voor de muzikale omlijsting.

FEM Talks

Bezieling en inspiratie

Vrouwen hebben immers een verhaal te vertellen over wat hen bezielt. Denk bijvoorbeeld aan Malala Yousafzai (Nobelprijswinnaar), Mpho Tutu (predikante en dochter van bisschop Tutu), Hildegard von Bingen (mysticus), Etty Hillesum (Auschwitz’ slachtoffer), Anne Zernike (eerste vrouwelijke predikante) en nog vele anderen.

Ze inspireren andere vrouwen met hun verhaal. Toen en Nu. Toch komen vrouwen in de media en politiek nog steeds te weinig aan het woord. Daarom organiseren wij voor de tweede keer deze FEM Talks (voorheen spreekwedstrijd) om vrouwen meer stem te geven.

Doe mee en laat je stem horen over wat jou bezielt!

Meer informatie en aanmelding

 • Mail je bijdrage van maximaal 1000 woorden over ‘Wat bezielt je?’ uiterlijk 1 juni 2017 naar bureau@vrijzinnigen.nl
 • Uiterlijk 15 juni krijgen alle inzenders bericht of ze in de finale zitten.
 • De finale vindt plaats op 25 juni in Paradiso in Amsterdam van 10.30 uur tot 12.30 uur.
 • De winnares wint een ‘hemelse reis’ naar Rome.
 • Finale FEM Talks
herdenkingsstenen

Onthulling herdenkingsstenen

Afgelopen week werden er voor ons kantoor, aan de Spoorstraat 1 te Amersfoort, drie herdenkingsstenen geplaatst voor Martha Femmetje Bernard-Willing, Sophie Mathilde Willing en Helena Jacobs-Monasch.

Zij hebben tijdens de Tweede oorlog gewoond op dit adres en zijn door de nazi’s vermoord. Met een korte ceremonie zijn de stenen onthuld. Het zijn zwart granieten stenen van 12 x 12 centimeter met daarin de naam, leeftijd, en plaats van overlijden geplaatst.

Ceremonie

De ceremonie bij een woning bestaat uit het voorlezen van de naam of namen van de personen die daar hebben gewoond. De stenen worden onthuld door wit zand van de steen weg te vegen en er wordt een witte anjer bij iedere steen gelegd. Bij joodse slachtoffers worden ook per steen een kiezelsteentjes gelegd. Daarna spreekt een Rabbijn bij ieder joods slachtoffer in het Hebreeuws een Kaddiesj uit. Dat is een gebed van de rouwenden. Tot slot nemen de aanwezigen een minuut stilte in acht.

herdenkingsstenen

Slachtoffers

De stichting Herdenkingsstenen Amersfoort wil de slachtoffers van het naziregime in de Tweede Wereldoorlog per persoon herdenken bij de laatste woning vanwaar ze werden gedeporteerd of vermoord. In Amersfoort gaat het om ruim 350 Joodse slachtoffers (de helft van de Amersfoortse Joden in die tijd), meer dan zeventig verzetsstrijders en drie Jehova’s Getuigen.

Meer informatie

Theologie van de kwetsbaarheid